Hotărâre modificare SF 2010 Curtici

HOTĂRÂREA NR............/...............

din data de........................

Consiliul Local al comunei/oraşului Curtici

Având în vedere :

  • Referatul nr.........../............al ................................... comunei/ oraşului .................;

  • Adresa nr........./...............a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad, prin care se supune spre aprobare propunerea de modificare a Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad"; beneficiar : Compania de Apă ( Operator Regional)

  • Dipoziţiile Legii nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi şi cele ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare de apă şi canalizare;

  • Necesitatea cuprinderii în Studiul de Fezabilitate a tuturor detaliilor de natură tehnică necesare actualizării soluțiilor Studiului de Fezabilitate ce a fost aprobat pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad"; beneficiar : Compania de Apă,

  • Cu ...........voturi pentru, ...........abţineri şi ..........voturi împotrivă,

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1 Se aprobă modificarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad"; beneficiar : Compania de Apă (Operator Regional), ce a fost aprobat inițial prin Hotararea nr. 115/22.09.2009 respectiv Hotărârea nr. 118/22.09.2009 și apoi corectat prin Hotararea nr. 10 /19.01.2010 respectiv Hotărârea nr. 9/19.01.2010 a Consiliului Local Curtici, conform Anexei la prezenta hotărâre al cărei conţinut se regăseşte şi în ANEXA nr. 15 postată pe site-ul http://www.adiac-arad.com/, după cum urmează:

  • se modifică Capitolul 3, subcapitolul 3.6, Regionalizarea și propuneri pentru serviciile de Apă în sistemul CURTICI;

  • se modifică Capitolul 4, subcapitolul 4.7, Cluster de apă uzată CURTICI;

  • se completează și se corectează indicatorii tehnici și de performanță pentru Aglomerarea Curtici la apă potabilă și canalizare cu date referitoare la lungimea rețelelor de alimentare cu apă propuse pentru extindere, la lungimea rețelelor de canalizare propuse pentru extindere și la lungimea conductei de refulare apă uzată menajeră;

Art. 2. Toate celălalte prevederi ramân nemodificate.

Art.3 Se împuteniceşte dl....................., reprezentant al comunei /oraşului ..................,cetăţean român, născut la data de.................. în ...................., judeţul ................, domiciliat în .................nr....... , posesor al CI/BI seria ....., nr..........., eliberat/ă de....................la data de ............, cu mandat special să aprobe în A.G.A. A.D.I, în numele şi pe seama Consiliului Local/Judeţean modificarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad"; beneficiar : Compania de Apă (Operator Regional), conform Anexei la prezenta hotărâre al cărei conţinut se regăseşte şi în ANEXA nr. 15 postată pe site-ul www.adiac-arad.com.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la:

  • Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad

  • Consiliul Judeţean Arad

 

 

 

« Inapoi



Toate drepturile rezervate 2009 - Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare

« Inapoi



Nici un comentariu
Nume:
Email:
Comentariu: