Hotărâre modificare SF 2010 Sântana

Consiliul Local Sântana

HOTĂRÂREA NR............/...............

din data de........................

Consiliul Local al comunei/oraşului ...............................

Având în vedere :

  • Referatul nr.........../............al ................................... oraşului Sântana;

  • Adresa nr........./...............a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad, prin care se supune spre aprobare propunerea de modificare a Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad"; beneficiar : Compania de Apă ( Operator Regional)

  • Dipoziţiile Legii nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi şi cele ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare de apă şi canalizare;

  • Necesitatea cuprinderii în Studiul de Fezabilitate a tuturor detaliilor de natură tehnică necesare actualizării soluțiilor Studiului de Fezabilitate ce a fost aprobat pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad"; beneficiar : Compania de Apă,

  • Cu ...........voturi pentru, ...........abţineri şi ..........voturi împotrivă,

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1 Se aprobă modificarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad"; beneficiar : Compania de Apă (Operator Regional), ce a fost aprobat inițial prin Hotararea nr.120/22.09.2009 respectiv Hotărârea nr. 122/22.09.2009 și apoi corectat prin Hotararea nr. 10/ 19.01.2010 respectiv Hotărârea nr. 9/19.01.2010 a Consiliului Local Sântana, conform Anexei la prezenta hotărâre al cărei conţinut se regăseşte şi în ANEXA nr. 15 postată pe site-ul http://www.adiac-arad.com/, după cum urmează:

  • se modifică Capitolul 4, APĂ UZATĂ, subcapitolul 4.8 Cluster de apă uzată Sântana;

  • se completează și se corectează indicatorii tehnici și de performanță pentru Aglomerarea Sântana la canalizare cu date referitoare la lungimea rețelelor de canalizare propuse pentru reabilitare/extindere și a conductei de refulare apă uzată menajeră.

Art. 2. Toate celălalte prevederi ramân nemodificate.

Art.3 Se împuteniceşte dl....................., reprezentant al comunei /oraşului ..................,cetăţean român, născut la data de.................. în ...................., judeţul ................, domiciliat în .................nr....... , posesor al CI/BI seria ....., nr..........., eliberat/ă de....................la data de ............, cu mandat special să aprobe în A.G.A. A.D.I, în numele şi pe seama Consiliului Local/Judeţean modificarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad"; beneficiar : Compania de Apă (Operator Regional), conform Anexei la prezenta hotărâre al cărei conţinut se regăseşte şi în ANEXA nr. 15 postată pe site-ul www.adiac-arad.com.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la:

  • Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad

  • Consiliul Judeţean Arad

« InapoiNici un comentariu
Nume:
Email:
Comentariu: