Act Aditional la Actul Constitutiv al ADIACJA februarie 2010

  Postat la data de :

              2010-02-12

               14:09:39

  

 

nr.840/12.02.2010

Anunţ

 

                Vă supunem atenţiei faptul că au  fost elaborate cele două proiecte de modificare a 

Actului Constitutiv şi  a Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi

publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare "Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad", pentru îndeplinirea deplinei conformităţi cu prevederile HG. Nr. 855/2008.

        Proiectele de modificare a documentelor mai sus menţionate le  supunem  dezbaterii publice, în conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin (2) al Legii nr. 52/2003 privind tranparenţa decizională.

Propunerile şi sugestiile dvs. pot fi trimisepe adresa contact@adiac-arad.com, în termenul legal prevăzut de legislaţia în vigoare.

 

 

 

Director executiv

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară

Apă Canalizare judeţul Arad

Ing.ec. Marius Ştefan Toma

 

ACT ADIŢIONAL LA

Actul Constitutiv al

Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi

publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare

"Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad"

 

 

            Membrii asociaţi, în baza Hotărârii nr.   /  2010 adoptată în şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor au hotărât modificarea integrală, pentru deplina conformitate cu prevederile HG. Nr. 855/2008, a Actului Constitutiv al Asociaţiei înscris prin Certificatul de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial nr. 19/15.04.2008, dosar nr. 2799/55/2008 cu încheierea nr. 1981/24.03.2008 a Judecătoriei Arad, iar acesta va avea următorul conţinut:

 

 

•I.        Asociaţii:      

 

 

    denumiţi colectiv asociaţii şi individual asociatul,

    s-au asociat şi au înfiinţat Asociaţia de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare "Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad" (denumită în continuare Asociaţia), în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005.

 

    II. Denumirea

Denumirea Asociaţiei este " Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad", conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 58180 din 21.12.2007, eliberată de Ministerul Justiţiei. Asociaţia va avea ştampilă şi însemne proprii.

 

    III. Sediul

    Sediul Asociaţiei este în România, Judeţul Arad, Municipiul Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4.

 

    IV. Durata

    Asociaţia este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Arad.

 

    V. Voinţa de asociere/scopul Asociaţiei

    (1) Prin semnarea prezentului act constitutiv, asociaţii îşi exprimă voinţa de a se asocia în cadrul Asociaţiei "Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad", constituită în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare (denumit în continuare Serviciul) pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.

    (2) Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza, în baza unui contract de delegare a gestiunii, atribuit direct, conform prevederilor art. 31^1 din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 21^1 din Legea nr. 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare, unui operator regional, astfel cum este acesta definit de art. 2 lit. g^1) din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, al cărui capital social va fi deţinut integral de unităţi administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei.

 

    VI. Patrimoniul iniţial

    (1) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 39.000 lei, constituit din contribuţia în numerar şi/sau în natură a asociaţilor, după cum urmează:

 • 1. Judeţul Arad, suma de 1000 lei
 • 2. Municipiul Arad, suma de 1000 lei
 • 3. Oraşul Curtici, suma de 1000 lei
 • 4. Oraşul Ineu, suma de 1000 lei
 • 5. Oraşul Lipova, suma de 1000 lei
 • 6. Oraşul Nădlac, suma de 1000 lei
 • 7. Oraşul Pâncota, suma de 1000 lei
 • 8. Oraşul Pecica, suma de 1000 lei
 • 9. Oraşul Sântana, suma de 1000 lei
 • 10. Comuna Apateu, suma de 1000 lei
 • 11. Comuna Cermei, suma de 1000 lei
 • 12. Comuna Covăsânţ, suma de 1000 lei
 • 13. Comuna Dezna, suma de 1000 lei
 • 14. Comuna Dieci, suma de 1000 lei
 • 15. Comuna Dorobanţi, suma de 1000 lei
 • 16. Comuna Fântânele, suma de 1000 lei
 • 17. Comuna Felnac, suma de 1000 lei
 • 18. Comuna Ghioroc, suma de 1000 lei
 • 19. Comuna Gurahonţ, suma de 1000 lei
 • 20. Comuna Iratoşu, suma de 1000 lei
 • 21. Comuna Livada, suma de 1000 lei
 • 22. Comuna Macea, suma de 1000 lei
 • 23. Comuna Olari, suma de 1000 lei
 • 24. Comuna Păuliş, suma de 1000 lei
 • 25. Comuna Pilu, suma de 1000 lei
 • 26. Comuna Săvârşin, suma de 1000 lei
 • 27. Comuna Seleuş, suma de 1000 lei
 • 28. Comuna Şagu, suma de 1000 lei
 • 29. Comuna Şepreuş, suma de 1000 lei
 • 30. Comuna Şicula, suma de 1000 lei
 • 31. Comuna Şimand, suma de 1000 lei
 • 32. Comuna Şiria, suma de 1000 lei
 • 33. Comuna Şofronea, suma de 1000 lei
 • 34. Comuna Tîrnova, suma de 1000 lei
 • 35. Comuna Vladimirescu, suma de 1000 lei
 • 36. Comuna Zăbrani, suma de 1000 lei
 • 37. Comuna Zădăreni, suma de 1000 lei
 • 38. Comuna Zărand, suma de 1000 lei
 • 39. Comuna Zimandu Nou, suma de 1000 lei

    (2) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei poate include şi dreptul de folosinţă gratuită sau nu, pe termen limitat/nelimitat, a unor bunuri aparţinând domeniului public şi/sau privat al asociaţilor, altele decât bunurile ce compun sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare aferente Serviciului, sau bunuri aparţinând unor persoane juridice interesate şi care bunuri servesc scopului Asociatiei. Punerea la dispoziţia Asociaţiei a bunurilor de către membrii asociaţi sau de către orice persoană juridică interesată se va face prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului/persoanei juridice interesate.

    (3) Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele:

    a) contribuţiile asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile asociaţilor şi alte contribuţii de la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre;

    b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii;

    c) donaţii, sponsorizări sau legate;

    d) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de statutul Asociaţiei.

    (4) Asociaţia nu are calitatea de operator şi nu va desfăşura activităţi economice.

 

    VII. Primele organe de conducere, administrare şi control

    Conducerea Asociaţiei

    Adunarea generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi reprezentanţii asociaţilor, desemnaţi prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale acestora.

    Sunt numiţi în calitate de membri ai primei adunări generale:

 • dl Petru Nicolae Ioţcu, numit de Consiliul Judeţean Arad;
 • dl Gheorghe Falcă, numit de Consiliul Local al Municipiului Arad ;
 • dl Nicolae Aaniţei, numit de Consiliul Local al oraşului Curtici;
 • dl Gheorghe Nicolae Mehelean, numit de Consiliul Local al oraşului Ineu;
 • dl Marius Florin Jurcă, numit de Consiliul Local al oraşului Lipova;
 • dl Vasile Ciceac, numit de Consiliul Local al oraşului Nădlac;
 • dl Ioan Monel Pîncotan, numit de Consiliul Local al oraşului Pâncota;
 • dl Petru Antal, numit de Consiliul Local al oraşului Pecica;
 • dl Viorel Enache, numit de Consiliul Local al oraşului Sântana;
 • dl Aurel Bondor, numit de Consiliul Local al Comunei Apateu;
 • dl Ioan Daniel Vesa, numit de Consiliul Local al Comunei Cermei;
 • dl Traian Gheorghe Balint, numit de Consiliul Local al comunei Covăsânţ;
 • d-na Maria Pop, numită de Consiliul Local al comunei Dezna;
 • dl Ioan Crişan, numit de Consiliul Local al comunei Dieci;
 • dl Vicenţiu Almaşi, numit de Consiliul Local al comunei Dorobanţi;
 • dl Emil Nicolae Otlăcan, numit de Consiliul Local al comunei Fântânele;
 • dl Corneliu Nicolae Selegean, numit de Consiliul Local al comunei Felnac;
 • dl Mircea Traian Luca, numit de Consiliul Local al comunei Ghioroc;
 • dl Dorel Ştefan Mustea, numit de Consiliul Local al comunei Gurahonţ;
 • dl Gheorghe Dimitrie Lăcătuş, numit de Consiliul Local al comunei Iratoşu;
 • dl Militon Şerb, numit de Consiliul Local al comunei Livada;
 • dl Ioan Mercea, numit de Consiliul Local al comunei Macea;
 • dl Ştefan Muscă, numit de Consiliul Local al comunei Olari;
 • dl Petru Nicoară, numit de Consiliul Local al comunei Păuliş;
 • dl Lucian Dan Drăgan, numit de Consiliul Local al comunei Pilu ;
 • dl Gheorghe Pleş, numit de Consiliul Local al comunei Săvârşin;
 • dl Cristian Branc, numit de Consiliul Local al comunei Seleuş;
 • d-na Emilia Brăneţ, numită de Consiliul Local al comunei Şagu;
 • dl Simion Incicău, numit de Consiliul Local al comunei Şepreuş;
 • dl Aurel Mircea Rădiţa, numit de Consiliul Local al comunei Şicula;
 • dl Dan Şimon, numit de Consiliul Local al comunei Şimand;
 • dl Valentin Bot, numit de Consiliul Local al comunei Şiria;
 • dl Ioan Babău, numit de Consiliul Local al comunei Şofronea;
 • dl Florin Farcaşiu, numit de Consiliul Local al comunei Târnova;
 • dl Ioan Crişan, numit de Consiliul Local al comunei Vladimirescu;
 • dl Marian Toader, numit de Consiliul Local al comunei Zăbrani;
 • dl Doina Petri, numit de Consiliul Local al comunei Zădăreni;
 • dl Florin Ion Moţ, numit de Consiliul Local al comunei Zărand;
 • dl Gheorghe Dorel  Vidran, numit de Consiliul Local al comunei Zimandu Nou;

    Adunarea generală alege dintre membrii săi preşedintele Asociaţiei, care are atribuţiile prevăzute în statutul Asociaţiei şi care reprezintă Asociaţia în raporturile cu terţii, cu excepţia situaţiilor în care se prevede expres altfel.

 

    Administrarea Asociaţiei

    Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din preşedintele Asociaţiei şi încă 2 (doi) membri numiţi de adunarea generală, pe o perioadă de 4 ani. Componenţa consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociaţiei, utilizând principiul reprezentării prin rotaţie.

    Sunt numiţi în calitate de membri ai primului consiliu director:

 • Dl. Ioţcu Petru Nicolae, cetăţean roman, având CNP ......................., domiciliat în  Judeţul Arad, str. .........., nr. ...., bl. ....., et..., identificat prin CI seria ...., nr. ......, eliberat de Poliţia Arad, la data de ............, în calitate de Preşedinte;
 • Dl. Falcă Gheorghe, cetăţean roman, având CNP .............., domiciliat în  Judeţul Arad, str. ........, nr. ...., identificat prin CI seria .... nr. ..... eliberat de ......, la data de ....., în calitate de vicepreşedinte;
 • Dl. Enache Viorel, cetăţean romîn, având CNP ............, domiciliat în oraşul , str. ....., nr. ...., identificat prin CI seria ... nr. ......., eliberat de ....., la data de ............., în calitate de vicepreşedinte.

 

    Controlul financiar intern al Asociaţiei

    Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de o comisie de cenzori formată din minimum 3 membri numiţi de adunarea generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.

    Primii membri ai comisiei de cenzori a Asociaţiei sunt:

 • Socaciu Petru, cetăţean roman, având CNP .................., domiciliat în ......................;
 • Grada Dorina, cetăţean român, având CNP ................., domiciliată în  ...........................;
 • Niţu Corina, cetâţean român, având CNP ..................., domiciliată în .................................

 

    VIII. Pentru desfăşurarea procedurilor de dobândire a personalităţii juridice se împuterniceşte dl ..........., cetăţean ........, domiciliat în ........, titular B.I/C.I., seria ......... nr. ........, eliberat(ă) de ........ la data de ......... .

    Prezentul act adiţional la actul constitutiv a fost redactat în .... (....) exemplare originale, azi, data autentificării.

 

 

 ASOCIAŢII:

 

    1. Judeţul Arad,

prin Preşedintele Consiliului Judeţean, Ioţcu Petru Nicolae

semnătura _________________

L.S.

 

2. Municipiul Arad,

prin Falcă Gheorghe, în calitate de primar,

semnătura _________________

L.S.

 

3. Oraşul Curtici,

prin Aaniţei Nicolae în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

 

4. Oraşul Ineu,

prin Mehelean Gheorghe Nicolae , în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

 

5. Oraşul Lipova,

prin Jurcă Marius Florin , în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

 

6. Oraşul Nădlac,

prin Ciceac Vasile, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

 

7. Oraşul Pâncota,

prin Pîncotan Ioan-Monel, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

 

8. Oraşul Pecica,

prin Antal Petru , în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

 

9. Oraşul Sântana,

prin Enache Viorel, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

 

10. Comuna Apateu,

prin Bondor Aurel, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

 

11. Comuna Cermei,

prin Vesa Ioan Daniel, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

 

12. Comuna Covăsânţ,

prin Balint Traian Gheorghe, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

 

 

13. Comuna Dezna,

prin Pop Maria, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

 

14. Comuna Dieci,

prin Crişan Ioan, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

 

15. Comuna Dorobanţi,

prin Almaşi Vicenţiu Pavel , în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

 

16. Comuna Fântânele,

prin Otlăcan Emil Nicolae, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

 

17. Comuna Felnac,

prin Selegean Corneliu Nicolae, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

 

18. Comuna Ghioroc,

prin Luca Mircea Traian, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

 

19. Comuna Gurahonţ,

prin Dorel Ştefan Mustea, în calitate de viceprimar

semnătura _________________

L.S.

 

20. Comuna Iratoşu,

prin Lăcătuş Gheorghe Dimitrie, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

 

21. Comuna Livada,

prin Şerb Militon, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

 

22. Comuna Macea,

prin Mercea Ioan, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

 

23. Comuna Olari,

prin Muscă Ştefan, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

 

24. Comuna Păuliş,

prin Nicoară Petru, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

 

25.  Comuna Pilu

prin Drăgan Dan Lucian , în calitate de primar,

semnătura _________________

L.S.

 

26.Comuna Săvârşin,

prin Pleş Gheorghe, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

 

27. Comuna Seleuş,

prin Branc Cristian , în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

 

28. Comuna Şagu,

prin Brăneţ Emilia, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

 

29. Comuna Şepreuş,

prin Incicău Simion, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

 

30. Comuna Şicula,

prin Radiţa Aurel Mircea, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

 

31. Comuna Şimand,

prin Şimon Ioan Dan, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

 

32. Comuna Şiria,

prin Bot Valentin, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

 

33. Comuna Şofronea,

prin Babău Ioan, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

 

34. Comuna Tîrnova,

prin Farcaşiu Florin, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

 

35. Comuna Vladimirescu,

prin  Crişan Ioan, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

 

36. Comuna Zăbrani,

prin Toader Marian, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

 

37. Comuna Zădăreni,

prin Petri Doina, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

 

38. Comuna Zărand,

prin Moţ Ion Florin, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

 

39. Comuna Zimandu Nou,

prin Vidran Dorel Gheorghe, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

 

 

 

« InapoiNici un comentariu
Nume:
Email:
Comentariu: