2012

Hotarare AGA nr. 1 din 07.03.2012 privind aprobarea Proiectului BVC pentru anul 2012 , al Asociatiei

HOTĂRÂREA NR. 1

din data de 07.03.2012

Adunarea Generală a Asociaţilor,

Având în vedere :

 • Proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Asociaţiei întocmit pentru următorul exerciţiu financiar, anul 2012,
 • Îndeplinirea condiţiei de cvorum stabilită prin Statutul Asociaţiei la art. 20, alin. 3,
 • Dispoziţiile art. 16, alin. 2, lit. c din Statutul Asociaţiei prin care se stabileşte ca atribuţiune a Adunării Generale a Asociaţilor aprobarea proiectului Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Asociaţiei,
 • Analiza şi dezbaterile din şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor din 07.03. 2012 consemnate în procesul verbal al şedinţei,
 • Cu 39 (treizecişinouă) de voturi pentru,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se aprobă Proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Asociaţiei de Dezvoltare

Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad întocmit pentru următorul exerciţiu financiar, anul 2012, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.

Art. 3 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 21, alin. 2, teza finală din Statutul Asociaţiei.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

NICOLAE IOŢCU MARIAN TOADER

Hotararea AGA nr. 2 din 07.03.2012 privind Avizarea Proiectului BVC si Planul de Investitii ,pe anul 2012 , al Operatorului

HOTĂRÂREA NR. 2

din data de 07.03.2012

Adunarea Generală a Asociaţilor,

Având în vedere :

 • Proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi planul de investiţii al S.C. Compania de Apă Arad. S.A. întocmit pentru următorul exerciţiu financiar, anul 2012,
 • Îndeplinirea condiţiei de cvorum stabilită prin Statutul Asociaţiei la art. 20, alin. 2,
 • Dispoziţiile art. 16, alin. 4 coroborat cu prevederile art. 17, alin. 2, lit a din Statutul Asociaţiei prin care se stabileşte ca atribuţiune a Adunării Generale a Asociaţilor adoptarea oricăror hotărâri în exercitarea drepturilor speciale de informare și de control asupra operatorului, acordate Asociației, implicit avizarea proiectului Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi planul de investiţii al S.C. Compania de Apă Arad. S.A. întocmit pentru următorul exerciţiu financiar, anul 2012,
 • Analiza şi dezbaterile din şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor din 07.03. 2012 consemnate în procesul verbal al şedinţei,
 • Cu 39 (treizecişinouă) de voturi pentru,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se avizează Proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi planul de

investiţii al S.C. Compania de Apă Arad. S.A. întocmit pentru următorul exerciţiu financiar, anul 2012, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.

Art. 3 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 21, alin. 2, teza finală din Statutul Asociaţiei.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

NICOLAE IOŢCU MARIAN TOADER

Hotararea AGA nr. 3 din 07.03.2012 de aprobare revizuire SF varianta Pecica , Nadlac martie 2012

HOTĂRÂREA NR. 3

din data de 07.03.2012

Adunarea Generală a Asociaţilor,

Având în vedere :

 • Hotărârile de Consiliu Local adoptate de către unităţile administrativ teritoriale Orașul Pecica și Nădlac cu privire lamodificarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă – Operator Regional precum şi mandatul expres al împuternicitului acestor unităţi administrativ teritoriale de a vota în şedinţa A.G.A. a Asociaţiei acest punct de pe Ordinea de Zi,
 • Îndeplinirea condiţiei de cvorum stabilită prin Statutul Asociaţiei la art. 20, alin. 5,
 • Dispoziţiile art. 17, alin. 2, lit. b, pct. 1 din Statutul Asociaţiei prin care se stabileşte ca atribuţiune a Adunării Generale a Asociaţilor aprobarea strategiei de dezvoltare, implicit a listelor de investiții prioritare și planurile de finanțare a acestora pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă (Operator Regional,
 • Având în vedere prevederile art. 17, alin. 2, lit. b, pct. 3 prin care se stabilește că modificările Studiului de Fezabilitate și ale indicatorilor tehnici și de performanță sunt aprobate de către autoritățile deliberative ale asociaților beneficiari ai investițiilor rezultate în urma modificărilor respectiv Pecica și Nădlac.
 • Analiza şi dezbaterile din şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor din 07.03.2012 consemnate în procesul verbal al şedinţei,
 • Cu 39 (treizecişinouă) de voturi pentru,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se aprobă modificarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar: Compania de Apă (Operator Regional), conform Anexei la prezenta hotărâre al cărei conţinut se regăseşte şi în ANEXA nr. 16 postată pe site-ul www.adiac-arad.com, după cum urmează:

La Aglomerarea Pecica:

– se modifică Capitolul 3, subcapitolul 3.4, Regionalizarea și propuneri pentru serviciile de Apă în sistemul Pecica;

se modifică capitolul 4, subcapitolul 4.5: Clusterul de apă uzată Pecica privind Impactul investiției și indicatorii de performanță – Aglomerarea Pecica.

La Aglomerarea Nădlac:

– se modifică Capitolul 3, subcapitolul 3.5, Regionalizarea și propuneri pentru serviciile de Apă în sistemul Nădlac;

se modifică capitolul 4, subcapitolul 4.6: Clusterul de apă uzată Nădlac privind Impactul investiției și indicatorii de performanță – Aglomerarea Nădlac.

Art. 2. Se aprobă completarea și corectarea indicatorilor tehnici și de performanță precum și indicatorii economici pentru Aglomerarea Pecica și Nădlac la apă potabilă și canalizare cu date referitoare la lungimea rețelelor de alimentare cu apă propuse pentru reabilitare/extindere și la lungimea rețelelor de canalizare propuse pentru reabilitare/extindere.

Art. 3 Toate celelalte prevederi ale Studiului de Fezabilitate aprobat rămân nemodificate.

Art. 4 Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.

Art. 5 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 6Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 21, alin. 2 din Statutul Asociaţiei.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

NICOLAE IOŢCU MARIAN TOADER

Hotarare AGA de aprobare a situatilor financiare la 31.12.2011

Hotararea nr. 4 din 06.07.2012

Hotararea nr. 4 din 06.07.2012 se poate descarca aici

Hotararea nr. 5 din 06.07.2012

Hotararea nr. 5  din 06.07.2012 poate fi descarcata aici.

Hotararea nr. 6 din 06.07.2012

Hotararea nr. 6 din 06.07.2012 poate fi descarcata aici.

Hotararea nr. 7 din 22.11.2012

Puteti descarca Hotararea nr. 7 din 22.11.2012 aici.

Hotararea nr. 8 din 22.11.2012

Puteti descarca Hotararea nr. 8 din 22.11.2012 aici.

Hotararea nr. 9 din 22.11.2012

Puteti descarca Hotararea nr. 9 din 22.11.2012 aici.

Hotararea nr. 10 din 22.11.2012

Puteti descarca Hotararea nr. 10 din 22.11.2012 aici.

Hotararea nr. 11 din 22.11.2012

Puteti descarca Hotararea nr. 11 din 22.11.2012 aici.

Hotararea nr. 12 din 22.11.2012

Puteti descarca Hotararea nr. 12 din 22.11.2012 aici.

Actul aditional Nr.2/2012 la Statut si la Actul constitutiv al asociatiei

Puteti descarca Actul aditional Nr.2/2012 la Statut si la Actul constitutiv al asociatiei  aici.