Model de Hotărâre Consiliul Local/ Judeţean sedinţă A.G.A. august 2009

 

Consiliul Local / Judeţean..............................

 

HOTĂRÂREA NR............/

   din data de........................

 

Consiliul Local / Judeţean al comunei / oraşului ...............................

Având în vedere :

  • - Referatul nr.........../............al ................................... comunei/ oraşului ......................;
  • - Convocarea nr........./...............a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Cana-lizare judeţul Arad , primită în vederea participării la şedinţa şi dezbaterile Adunării Generale a Asociaţiei conform punctelor de pe Ordinea de Zi , şedinţă ce va avea loc în data de 25.08.2009, ora 10.00 ;
  • - Dipoziţiile Legii nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi şi cele ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare de apă şi canalizare ;
  • - Cu ...........voturi pentru, ...........abţineri şi ..........voturi împotrivă.

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1 Se împuteniceşte dl....................., reprezentant al comunei /oraşului ..................,cetăţean român, născut la data  de.................. în ...................., judeţul .............., domiciliat în ...............nr....... , posesor al CI/BI  seria ....., nr....., eliberat/ă de....................la data de ............, să voteze în numele şi pe seama Consiliului Local .....................aprobarea:

  • - rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al A.D.I.A.C.J.A urmare modificărilor intervenite în cuprinsul actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei;
  • - Caietul de Sarcini şi Studiul de Oportunitate pentru întreaga Arie a Delegării;
  • - Studiului de Fezabilitate , Master Plan-ului , Listei de investiţii prioritare şi indicatorilor tehnici pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad"; beneficiar : Compania de Apă ( Operator Regional);
  • - Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al A.D.I.A.C.J.A.

 în forma în care aceste documente sunt prezentate pe site-ul http://www.adiac-arad.com/ al A.D.I.A.C.J.A.

        Art. 2.  Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al A.D.I.A.C.J.A. urmare modificării intervenite în cuprinsul Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei în forma prevăzută pe site-ul: http://www.adiac-arad.com/ al A.D.I.A.C.J.A .

        Art. 3. Se aprobă Caietul de Sarcini  pentru întreaga Arie a Delegării elaborat de Consiliul Director prin Aparatul Tehnic, în forma prevăzută pe site-ul: http://www.adiac-arad.com/ al A.D.I.A.C.J.A .

        Art. 4. Se aprobă Studiul de Oportunitate pentru serviciile din întreaga Arie a Delegării elaborat de Consiliul Director prin Aparatul Tehnic al Asociaţiei, în forma prevăzută  pe site-ul: http://www.adiac-arad.com/ al A.D.I.A.C.J.A .

        Art. 5. Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad"; beneficiar : Compania de Apă ( Operator Regional) , în forma prevăzută  pe site-ul: http://www.adiac-arad.com/ al A.D.I.A.C.J.A .

        Art. 6.  Se aprobă Master Plan -ul şi Lista de investiţii prioritare pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad"; beneficiar : Compania de Apă  (Operator Regional) , în forma prevăzută  pe site-ul: http://www.adiac-arad.com/ al A.D.I.A.C.J.A .

        Art. 7. Se aprobă indicatorii tehnici pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad"; beneficiar : Compania de Apă ( Operator Regional) , în forma prevăzută  pe site-ul: http://www.adiac-arad.com/ al A.D.I.A.C.J.A.

        Art. 8. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al A.D.I.A.C.J.A, în forma prevăzută  pe site-ul: http://www.adiac-arad.com/ al A.D.I.A.C.J.A.

        Art. 9  Prezenta hotărâre se comunică la:

  • Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad
  • Consiliul Judeţean Arad

 

Preşedinte de şedinţă

............................

                                                  Secretar

                                                 .................

 

« Inapoi