Model HCL/HCJ de aprobare a modificarii indicatorilor tehnico economici, pentru sedinta AGA din 22.01.2010

Consiliul Local / Judeţean..............................

 

HOTĂRÂREA NR............/...............

   din data de........................

 

Consiliul Local / Judeţean al comunei / oraşului ...............................

Având în vedere :

-         Referatul nr.........../............al ................................... comunei/ oraşului .................;

-         Convocarea nr........./...............a Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad , primită în vederea  participării  la şedinţa şi dezbaterile Adunării Generale a Asociaţiei conform punctelor de pe  Ordinea de Zi , şedinţă ce va avea loc în data de 22.01.2010;

-         Dipoziţiile Legii nr. 215/2001  a Administraţiei Publice Locale, Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi şi cele ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare de apă şi canalizare ;

-         Modificarile recomandate de Ministerul Mediului, cu privire la  Indicatorii tehnico - economici pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad" ce au fost aprobati deja prin HCL,

-         Cu ...........voturi pentru, ...........abţineri şi ..........voturi împotrivă,

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1  Se aprobă modificarea Indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad"; beneficiar : Compania de Apă  (Operator Regional), ce au fost aprobati prin Hotararea nr. ........ / .....2009 a Consiliului Local ........, conform Anexei la prezenta hotărâre al cărei conţinut se regăseşte şi în ANEXA nr. 12 postată pe site-ul www.adiac-arad.com.

 

Art.2    Se împuteniceşte dl....................., reprezentant al comunei /oraşului ..................,cetăţean român, născut la data  de.................. în ...................., judeţul ................, domiciliat în .................nr....... , posesor al CI/BI  seria ....., nr..........., eliberat/ă de....................la data de ............, cu mandat special să aprobe în A.G.A. A.D.I, în numele şi pe seama Consiliului Local/Judeţean modificarea  Indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad"; beneficiar : Compania de Apă  ( Operator Regional), conform Anexei la prezenta hotărâre al cărei conţinut se regăseşte şi în ANEXA nr. 12 postată pe site-ul www.adiac-arad.com.

 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:

  • Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad
  • Consiliul Judeţean Arad

 

Preşedinte de şedinţă

............................                                                          Secretar

                                                 .................

« Inapoi