Model de hotarare pentru cofinantare FAZA I - Orasul Pecica

HOTĂRÂREA NR............/...............

   din data de........................

 

Consiliul Local al oraşului Pecica

            Având în vedere :

-         Referatul nr.........../............al ...................................  oraşului Pecica;

-         Prevederile Ghidului Solicitantului Axa Prioritara I - POS Mediu  pentru realizarea proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad"

-         Având în vedere dispoziţiile srt. 44 alin. 1 coroborat cu art. 53 din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

-         Dipoziţiile Legii nr. 215/2001  a Administraţiei Publice Locale, Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi şi cele ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare de apă şi canalizare ;

-         Cu ...........voturi pentru, ...........abţineri şi ..........voturi împotrivă,

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art. 1  Se aprobă cofinanţarea proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad".

 

Art. 2. Se aprobă contribuţia proprie în cuantum de 1,80%  din valoarea totală a investiţiei de 69.930,70 mii lei (inclusiv TVA), respectiv 16.476,38 mii EURO (inclusiv TVA), ce revine oraşului Pecica, aferentă proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad".

 

Art. 3. Consiliul Local al oraşului Pecica se obligă   să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile acordării finanţării nerambursabile, pe durata derulării proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad", sumele necesare cofinanţării fiind cuprinse în bugetele locale aferente perioadei de implementare a proiectului.

  

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează ...........

 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică la:

  • Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad
  • Consiliul Judeţean Arad

 

Preşedinte de şedinţă

............................                                                          Secretar

                

 

Anexa: 

ORAS  PECICA

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

 

 

Nr. crt.

Indicatori - furnizare apa

Unit. masura

Cantitate

1

Reabilitarea/construirea/echiparea fronturilor de captare subterana

unitati

-

2

Extinderea si reabilitarea conductelor de aductiune

m

-

3

Reabilitarea si/sau construirea  de statii de tratare (Statii de clorare)

unitati

-

4

Reabilitarea si/sau construirea de  rezervoare de înmagazinare apa potabila

unitati

-

5

Reabilitarea si/sau construirea de statii de pompare apa    potabila

unitati

-

6

Reabilitarea, construirea de staţii de pompare cu hidrofor (booster)

unitati

-

7

Reabilitarea retelei de distributie apa

m

-

8

Extinderea retelei de distributie apa

m

22778

9

Contorizarea apei potabile

unitati

-

10

Sistem SCADA-automatizare si control

unitati

-

11

Echipamente pentru intretinerea sistemului de alimentare cu apa

unitati

-

 

Indicatori - ape uzate

 

 

1

Reabilitarea retelei de canalizare           

m

-

2

Extinderea retelei de canalizare                 

m

41.836

3

Reabilitarea si / sau construirea de statii de pompare apa uzata menajera (Camine cu statii de pompare apa uzata menajera)              

unitati

5

4

Colectoare de transfer /Conducta de refulare apa uzata menajera

m

1.210

5

Reabilitarea si/sau construirea  statiilor de epurare apa uzata  (Extindere)                               

unitati

1

6

Sistem SCADA-automatizare si control

unitati

1

7

Echipamente pentru intretinerea sistemului de canalizare

unitati

-

 

 

Valoarea totala a investitiei inclusiv TVA 19%               - 69.930,70 mii LEI

                                                                                                                - 16.476,38 mii EURO

(preturi  17.07.2009 1 Euro = 4.2443 LEI la 17.07.2009)

Din care C+M:                                                                       - 53.171,47 mii LEI

                                                                                                                -   12.527,74 mii EURO          

 

Surse de finantare

Fonduri Comunitare (Fondul de Coeziune): 76,48%

Bugetul de Stat: 11,70%

Bugetul local: 1,80%

Imprumut Operatorul Regional SC Compania de Apa SA: 10.02%

 

 

« Inapoi