Referate de prezentare a punctelor de pe Ordinea de zi, pentru sedinta AGA din 25.09.2009

 

Referat

privind propunerea de aprobare a Caietului de Sarcini

al serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare al

judeţului Arad

            Prezentul caiet de sarcini  a fost elaborat pe baza modelului orientativ de caiet de sarcini - cadru aprobat prin Ordin-ul nr. 89/20.03.2007 publicat în Monitorul Oficial nr. 324/15.05.2007 Partea I precum şi pe baza datelor ce au fost furnizate Aparatului Tehnic al Asociaţiei de către S.C. Compania de Apă Arad S.A. Arad, compartimentele de specialitate din cadrul primăriilor unităţilor administrativ teritoriale care fac parte din A.D.I.A.C.J.A. şi a Master Plan-ului privind alimentarea cu apă şi evacuarea apelor uzate în judeţul Arad.

Caietul de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare functionarii acestui serviciu în condiţii de eficienta şi siguranta.

Acesta a fost elaborat spre a servi drept documentaţie de referinta în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului public de alimentare cu apa şi de canalizare, indiferent de modul de gestiune adoptat.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activităţii de alimentare cu apă şi canalizare pe întrega Arie de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de baza.

Caietul de sarcini :

 • - conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanta, siguranta în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, condiţiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea. Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la modul de executare a activităţilor, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii ce deriva din actele normative şi reglementările în vigoare, în legatura cu desfăşurarea serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare.
 • - precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul furnizarii/prestării serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare şi care sunt în vigoare.
 • - cuprinde datele tehnice referitoare la serviciul de alimentare cu apă (captare, înmagazinare, transport, pompare, distribuţie, consumatori, branşamente, personal de deservire existent), precum şi de colectare a apelor uzate şi tratarea acestora în staţiile de epurare existente (colectoare, infrastructură, pompare ape uzate).

            Întregul conţinut al caietului de sarcini a fost particularizat condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare din Întreaga Arie de Delegare a serviciului.  

            În concluzie şi având în vedere cele prezentate mai sus, vă supunem spre analiză şi aprobare prezentul  caiet de sarcini.

Director Executiv

Întocmit

Ing. Marius Toma

Compartiment Monitorizare a contractului de                                                                                delegare a gestiunii serviciului

 

 

 

REFERAT

privind propunerea de aprobare a Master Plan-ului pentru „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul ARAD"

 

Scopul principal al documentului este acela de a oferi un plan usor de inteles pentru dezvoltarea pe termen lung a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Arad, mai exact pentru o perioada de 30 ani. Insa, dat fiind rolul mai multor parti interesate in acest domeniu, scopul principal poate fi impartit pe mai multe obiective:

 

 • - Sa ofere o strategie de investitie integrata in domeniul apei si apei uzate
 • - Sa ofere un cost estimative pentru conformitatea cu Directivele UE
 • - Un management imbunatatit al resurselor de apa
 • - Sa stabileasca principii si parametri pentru noi proiecte de dezvoltare

 

Pentru o apreciere corecta a situatiei curente a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Arad, echipa Consultantilor a facut mai multe vizite in in judet, a avut intalniri cu reprezentantii companiilor de apa, cu autoritatile locale si judetene, precum si cu alte entitati implicate in sectorul de apa (Apele Romane Arad si Mures, Agentia de Mediu Arad), a cules date despre proiectele din trecut, in curs de desfasurare si cele propuse si a adunat date specifice prin

intermediul chestionarelor.Concluziile principale pentru fiecare localitate sunt prezentate in Master Plan (subcap. 3.3.).

 

Strategia de apă/canalizare a judeţului pe termen lung 2009 a fost realizată prin evaluarea necesităţilor investiţionale şi analizarea proiectelor prioritare în colaborare cu administraţia publică locală.

Etapele de dezvoltare ale proiectului sunt:

 • - pregătirea documentaţiei pentru aplicaţia de finanţare (studiul de fezabilitate pentru investiţiile prioritare - faza 1, perioada 2009-2013, pregătirea proiectelor de execuţie, inclusiv documentaţia de licitaţie pentru servicii şi lucrări pentru faza 1;
 • - realizarea lucrărilor de investiţii, începand cu anul 2010

 

Programul de investitii este impartit in 6 faze distincte, Faza 1 acopera perioada 2009 -2013, Faza 2 perioada 2014 - 2018, iar urmatoarele includ fiecare un plan de 5 ani pana in anul 2038. Prioritizarea investitiilor in etape se bazeaza pe o lista de criterii care imbina chestiuni de natura tehnica, economica, institutionale si prevederi privind conformarea.

 

Programul de investitii pentru judetul Arad pentru o perioada de 30 de ani (2008 - 2038) defalcat in tipuri de servicii/activitati este prezentat in tabelul de mai jos:

 

Serviciu/activitate

Total

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

 

 

2009-2013

2014-2018

2019-2038

Sursa apa/captare

4,141

820

3,321

0

Tratare apa

10,475

2,030

2,445

6,000

Aductiuni

33,753

2,269

31,484

0

Statii pompare apa

14,769

992

9,727

4,050

Retea de distributie

200,915

34,174

86,721

80,020

Epurare apa uzata

94,164

21,100

10,064

63,000

Colectoare principale

21,316

7,867

9,145

4,304

Statii pompare ape

uzate

26,872

10,408

10,824

5,640

Retea canalizare

119,822

51,579

28,606

39,637

Altele

11,975

8,325

1,900

1,750

Total

538,202

139,564

194,237

204,401

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumele sunt exprimate în mii Euro.

 

Detaliile privind investitiile propuse spre finantare din Fondurile de Coeziune sunt descrise in anexa Investitii in ordinea prioritatii pentru faza 1- finantare din Fondurile de Coeziune.

Faza de investitii 1 (2008 - 2013)

Investitiile prioritare propuse sa fie finantate din Fondurile de Coeziune sunt incluse in Faza 1 si impartite in trei prioritati atat pentru apa potabila cat si pentru apa uzata.

 

Investitiile privind infrastructura de apa sunt semnificative in judetul Arad, avand in vedere ca, in prezent, 41% din populatie nu este conectata la un sistem centralizat de alimentare cu apa.

Gruparea Arad este pe departe cea mai mare grupare privind apa uzata din zona de proiect, aici se colecteaza apa uzata din municipiul Arad si din comunele Fantanele, Sofronea, Livada, Vladimirescu. Celelalte grupari se afla in jurul oraselor Ineu, Lipova, Pecica,Santana.

 

În urma analizării împreună cu Compania de Apă Arad a acestor documentaţii, considerăm că:

 • - Planul de investiţii pe termen lung prezentat în cadrul Master Plan-ului este în concordanţă cu viziunea de dezvoltare a judeţului Arad
 • - Investiţiile prevazute a fi incluse în aplicaţia pentru accesarea de fonduri de coeziune sunt prioritare pentru judeţul Arad.

 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă supunem spre analiză şi aprobare prezentul Master Plan.

 

Director Executiv

Întocmit

Ing. Marius Toma

Compartiment Monitorizare a contractului de                                                                                delegare a gestiunii serviciului

 

 

REFERAT

privind propunerea de aprobare a Studiului de oportunitate pentru „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul ARAD"

 

                Politica autorităţilor locale din judeţul Arad în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare se încadreaza atât în Programul de Guvernare cât şi în Strategia Economică a României pe termen mediu, care evidenţiaza importanţa acestor servicii în procesul de ridicare a calităţii vieţii.

                Furnizarea de servicii publice de alimentare cu apă şi canalizare într-o manieră performantă şi nediscriminatorie constituie şi o condiţie pentru o mai bună integrare economică în Uniunea Europeană. În plus, aceste servicii fac parte din baza cetăţeniei europene, deoarece se numără printre drepturile cetăţenilor europeni şi oferă o posibilitate de dialog cu autorităţile publice, în cadrul unei bune administrări.

 

Activitatile operationale ce se doresc a fi puse in practica, pe domenii specifice, se prezinta astfel:

 • - Asigurarea alimentarii continue cu apa a folosintelor si, in special, a populatiei;
 • - Imbunatatirea calitatii resurselor de apa (realizarea de statii de tratare si modernizarea celor existente);
 • - Atragerea de surse financiare pentru proiecte privind epurarea apelor uzate si amenajarea de platforme ecologice pentru deseuri in spatiul urban si rural;
 • - Asigurarea alimentarii cu gaze naturale a localitatilor;
 • - Actiuni strategice privind gestiunea deseurilor (relatii de parteneriat intre firme de reciclare si administratiile publice locale);
 • - Imbunatatirea accesului locuitorilor spatiului rural la retelele publice ale satelor, judetului, drumurilor nationale si la reteaua de cale ferata;
 • - Executarea de lucrari de protectie in zone cu alunecari de teren frecvente si de mare risc de producere a inundatiilor;
 • - Stimularea formelor alternative de turism: turism rural, turism culturall, circuite turistice;
 • - Asigurarea conditiilor de functionare la parametrii europeni a unitatilor de invatamant, sanatate si cultura.

 

În momentul de faţă, problemele sistemului de alimentare cu apa si canalizare din judeţul Arad, includ:

 • - Pierderi de apa;
 • - Asigurarea partială a serviciilor de canalizare şi neacoperirea întregului teritoriu,
 • - Probleme aferente activităţii staţiilor de epurare.

 

În aceste condiţii, soluţia adoptată de autoritatea publică, cu sprijinul Guvernului, se îndreapta către atragerea de capital pentru acoperirea necesarului de investiţii. Prin aceasta se urmăreşte, pe lângă asigurarea unor nivele de servicii corespunzătoare, respectarea cerinţelor de mediu şi impulsionarea activităţilor economice, cu toate consecinţele benefice pe care aceasta le atrage. Soluţiile adoptate pâna în prezent sunt în general:

 • - Atragerea de fonduri prin programe de finanţare externă.
 • - Delegarea de gestiune a serviciilor publice sau, dupa caz, încheierea de parteneriate public private.

 

Caracteristicile principale ale Operatorului Regional sunt urmatoarele:

-  toti actionarii sunt administratii publice,

-  avand in vedere calitatea publica a tuturor actionarilor, modificarea structurii actionariatului se poate efectua doar dupa reguli stricte,

 - activitatea desfasurata de Operator are un caracter permanent,

- actionarii Operatorului acorda Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare puterea de a exercita in numele lor drepturile si obligatiile ce le revin in calitate de asociati,

- activitatile esentiale ale Operatorului referitoare la contractul de delegare se desfasoara cu supervizarea autoritatii ADI.

 

Operatorul Regional este societatea care va avea urmatoarele atributii:

- furnizarea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare la parametrii calitativi si cantitativi, astfel incat sa satisfaca cerintele utilizatorilor si conformarea cu normele legale aplicabile; se va avea in vedere propunerea unor tarife care sa asigure realizarea indicatorilor de performanta asumati, precum si limita impusa de nivelul de suportabilitate al populatiei. Conform prevederilor legale, politica de tarife va fi  aprobata si de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (A.N.R.S.C.),

- realizarea unei infrastructuri edilitare moderne pentru dezvoltarea durabila a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare; in acest sens, va gestiona investitiile care se vor efectua sub controlul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare,

- preluarea de la autoritatile administratiei publice locale a patrimoniului acestora afectat serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare. Avand in vedere ca bunurile preluate apartin domeniului public, Operatorul Regional nu are dreptul sa le subconcesioneze unor terte persoane,

- mentinerea calitatii tehnice si intretinerea in buna stare a bunurilor si echipamentelor  concesionate in temeiul contractului de delegare,

- sa asigure finantarea pregatirii profesionale a propriilor salariati, astfel incat sa se poata crea la nivel de Operator Regional o Unitate de Implementare a Proiectelor capabila sa gestioneze implementarea investitiilor necesare dezvoltarii infrastructurii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare,

- incheierea de contracte de bransare, racordare si utilizare a serviciilor cu toti utilizatorii solicitanti, pentru cladirile amplasate in perimetrele de distributie a apei si de colectare a apei uzate.

- Corelativ cu obligatiile pe care si le asuma Operatorul Regional, acesta are urmatoarele drepturi:

- incasarea contravalorii serviciilor furnizate, direct de la utilizatori, luandu-se in calcul tariful aprobat conform prevederilor legale,

- exploatarea directa a bunurilor, activitatilor si serviciilor concesionate de la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara,

- exclusivitatea Operatorului Regional in furnizarea serviciilor concesionate de la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara.

 

Procentul de acoperire cu retele de distributie a apei potabile, de colectare şi epurare  a apelor uzate nu este de 100% in nici una dintrelocalitatile judetului, fiind necesare lucrari de extindere.

 

                Cocluzii şi propuneri

 

                Având în vederea analiza efectuată în prezentul Studiu de Oportunitate asupra situaţiei actuale a sistemelor publice de apă şi canalizare a cerinţelor strategiei de dezvoltare a serviciilor publice de apă şi canalizare aferente sistemelor de alimentare cu apa, este evident că funcţionarea unui operator regional reprezintă soluţia cea mai potrivită pentru obţinerea celui mai bun raport calitate/cost şi realizarea indicatorilor de performanţă ai serviciilor prestate la utilizatori (indicatori de ieşire) la nivelele de calitate şi la termenele stabilite de legislaţia în vigoare şi de Autoritatea Concedentă, în condiţii care să permită efectivitatea şi corecţia neconformităţilor concomitent cu  asigurarea protecţiei consumatorilor.

                Rezultatul scontat este asigurarea furnizării, în viitorul cat mai apropiat după infiintarea si intrarea in efectivitate a operării sistemelor de alimentare cu apa si canalizare de către operatorul regional, la cel mai scăzut preţ posibil, de servicii de calitate (disponibilitate de apă potabilă 24 de ore din 24, la toţi consumatorii; asigurarea apei potabile la standarde de calitate apropiate cu cele din vestul Europei; racordarea la sistemele de apă potabila şi de canalizare (evacuarea apelor uzate si epurare) a acelor localitati care în prezent nu sunt deservite; servicii adaptate la diferitele cerinţe ale consumatorilor; tratarea apei uzate pentru minimizarea impactului asupra mediului, conform standardelor din Uniune Europeană).

                Trebuie menţionat faptul că întreaga activitatate de înfiinţare şi implementare a Operatorului Regional trebuie susţinută prin Hotărâri şi Angajamente ale autorităţilor locale, care trebuie să se refere la:

 • - Contractarea aceluiasi operator
 • - Susţinerea financiară a costurilor ne-eligibile şi a împrumuturilor
 • - Alte Hotarâri colaterale

                Operatorul regional va prelua sarcina realizării de investiţii pentru respectarea nivelelor indicatorilor de performanta stabiliţi de actele normative in vigoare si anume Hotărârea nr. 1591 din 18 decembrie 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 85 din 11 februarie 2003, precum si Ordinul nr. 140 al Ministerul Administraţiei Publice din 3 februarie 2003 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor şi a autorizaţiilor în sectorul serviciilor publice de gospodărie comunală, condiţiile de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 119 din 25 februarie 2003.

                Existenta unui Operator Regional la nivelul judeţului va avea efecte benefice şi din punct de vedere al îndeplinirii cerinţelor de protecţia mediului, în mod special asupra factorului uman, apelor freatice şi solului din arealul acestor oraşe prin preluarea si capacitatea sporită de îndeplinire a obligaţiilor aferente, obligaţii care vor presupune un efort investiţional substanţial, greu de suportat separat de membrii asociaţiei.

                Elaborarea prezentului Studiu de Oportunitate s-a făcut pe baza informaţiilor şi documentelor obţinute  prin următoarele metode şi surse:

 • - examinarea directă pe teren;
 • - discuţii la nivelul ADIACJA, discuţii cu personalul tehnic, economic, de exploatare al serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare,
 • - consultarea de materiale arhivistice şi documentaţii
 • - Puncte de vedere exprimate verbal de reprezentanţii ADIACJA.

                Prezentul Studiu de Oportunitate a fost elaborat de ADIACJA pentru beneficiarul OR, în vederea stabilirii unei strategii de operare a serviciilor de alimentare cu apa si canalizare si de dezvoltare a infrastructurii aferente acestor servicii.

            Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm că prezentul Studiu de oportunitate este în concordanţă cu propunerile de dezvoltare ale judeţului Arad.

            Pentru aceasta, vă supunem spre analiză şi aprobare proiectul Studiului de oportunitate.

 

Director Executiv

Întocmit

Ing. Marius Toma

Compartiment Monitorizare a contractului de                                                                                delegare a gestiunii serviciului

 

 

 

REFERAT

privind propunerea de aprobare a Studiu-lui de Fezabilitate pentru „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul ARAD"

 

Programul Operational Sectorial de Mediu (POS Mediu) contribuie la implementarea Prioritatii a 3-a din Planul National de Dezvoltare 2007-2013 „Protejarea si imbunatatirea calitatii mediului" in conformitate cu nevoile sociale, economice si de mediu ale Romaniei, conducand astfel la maximizarea impactului pozitiv asupra mediului si la stimularea dezvoltarii economice. Din perspectiva internationala POS Mediu are la baza Strategia UE pentru Dezvoltare Durabila si al 6- lea Program de Actiune pentru Mediu.

Master Planul realizat pentru judetul Arad acopera necesarul de investitii identificate pentru alimentarea cu apa potabila si colectarea si epurarea apei uzate pentru toate localitatile, respective aglomerarile relevante1, tinand cont de situatia actuala la nivelul localitatilor / aglomerarilor, de disponibilitatea resurselor de apa si de potentialul de dezvoltare al fiecarei zone din judet. Pe langa evaluarea investitiilor pentru un orizont de 30 ani, in cadrul Master Planului a fost analizata necesitatea conformitatii cu Tratatul de Aderare si cu cele doua Directive cheie referitoare la apa potabila si la colectarea si epurarea apei uzate.

 

Prezentul Studiu de Fezabilitate analizeaza in detaliu investitiile prioritare identificate la nivel de Master Plan in contextul pregatirii judetului Arad pentru accesarea Fondurilor de Coeziune in conditiile obtinerii unei dezvoltari durabile. Astfel, sunt analizate resursele de apa, facilitatile de tratare a apei, distributia apei, retelele de colectare a apelor uzate si statiile de epurare ape uzate, realizandu-se analiza de optiuni in scopul alegerii solutiilor celor mai eficiente in vederea respectarii celor mai urgente termene asumate de Romania prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana.

 

Beneficiarii directi sunt:

- Consiliul Judetean Arad ca membru cheie al asociatiilor de dezvoltare intercomunitara pe care se bazeaza implementarea efectiva a acestui proiect si ca autoritate din Judetul Arad responsabila pentru coordonarea strategica la nivel judetean;

- Consiliile Locale ale municipiilor, oraselor, comunelor si comunitatile locale ale caror servicii de apa si apa uzata sunt in centrul atentiei in cadrul acestui Studiu de Fezabilitate.

 

Obiectivele specifice ale Studiului de Fezabilitate sunt:

 • Imbunatatirea accesului la servicii de alimentare cu apa de calitate in aria de proiect, in conformitate cu Directiva de Apa 98/83/CEE in aria de proiect, de la 66% in 2008 la 100% in 2015;
 • Cresterea gradului de acoperire cu servicii de colecatre a apelor uzate la nivelul ariei de proiect, in conformitate cu Directiva privind Apele Uzate Urbane 91/271/CEE de la 43.68% in anul 2007 la 82% in anul 2018 la nivelul ariei de proiect;
 • Reducerea pierderilor de apa in sistemele de alimentare cu apa, asigurarea continuitatii furnizarii serviciilor, reducerea costului interventiilor pentru reparatii, protejarea calitatii apei potabile si a apelor freatice prin reabilitarea retelelor de distributie si a aductiunilor.
 • Imbunatatirea performantelor statiilor de epurare dela Pecica si Siria prin marirea capacitatii; construirea unor noi statii de epurare in conformitate cu Directiva privind Apele Uzate Urbane 91/271/CEE;
 • Imbunatatirea managementului namolului in statia de epurare Arad prin creearea unei facilitati de tratare a namolului cu var rezultat in urma procesului de epurare a apelor uzate.

 

Ca urmare a atingerii acestor obiective este de asteptat sa se atenueze efectul negativ datorat deversarii apelor uzate prin colectarea si epurarea acestora la standardele Europene, fara a polua cursurile de apa receptoare iar in final, namolul rezultat sa se trateze corespunzator.

 

 

 

Mentionam ca toate aceste obiective specifice au fost elaborate in colaborare cu Operatorul Regional - SC Compania Apa Arad SA.

 

În concluzie, având în vedere expunerea de motive de mai sus, vă supunem spre analiză şi aprobare Studiul de Fezabilitate pentru „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul ARAD"

 

Director Executiv

Întocmit

Ing. Marius Toma

Compartiment Monitorizare a contractului de                                                                                delegare a gestiunii serviciului

 

 

R E F E R A T

de prezentare a 

REGULAMENTULUI  CONSOLIDAT

AL SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE

PENTRU ÎNTREAGA ARIE A DELEGĂRII

 

      I. Cadru General. Expunere de Motive.

            Aparatul Tehnic al Asociaţiei constituit şi organizat în baza Hotărârii nr. 2 din 5 mai 2009 a Adunării Generale a Asociaţilor, pentru îndeplinirea atribuţiunilor prevăzute în Statul Asociaţiei, şi în cuprinsul actelor normative specifice domeniului servicilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, supune aprobării Adunării Generale a Asociaţiei de  Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Arad proiectul Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare din aria de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară apă canalizare judeţul Arad.

      Potrivit art. 261, alin. 2 din anexa la Ordinul nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, proiectul de regulament poate fi supus aprobării Adunării Generale a Asociaţiei după supunerea acestuia, dezbaterii publice.

      Pentru aceasta Aparatul Tehnic al Asociaţiei a parcurs şi îndeplinit procedurile legale obligatorii punerii în dezbatere publică a Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, potrivit prevederilor Ordinului nr. 88/2007 şi Legii nr. 52/2003 ce reglementează transparenţa decizională.

            Termenul pentru care proiectul de Regulament a fost supus dezbaterii publice este cel prevăzut de art. 6, alin. 2 din Legea nr. 52/2003, şi s-a împlinit la data de 17.09.2009.

            Pe perioada supunerii spre dezbatere publică a Proiectului de Regulament nu au fost primite propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare prin nici unul dintre mijloacele de comunicare menţionate în cuprinsul notei de fundamentare.

 

      2. Informaţii privind conţinutul proiectului de Regulament supus spre aprobare.

            În sens larg, cadrul legal referitor la modalităţii în care, în plan local operatorul regional urmează a presta serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare este reglementat în cuprinsul Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare şi ale Ordinului nr.88/02.03.2007 al preşedintelui A.N.R.S.C. pentru aprobarea regulamentului - cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

              Întrucât aceste reglementări legale sunt norme cu caracter general, pentru particularizarea regulamentului şi adaptarea acestuia condiţiilor locale de furnizare/prestare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare în aria de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, supunem aprobării Adunării Generale a Asociaţiei un proiect al Regulamentului consolidat al serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare pentru  întreaga arie de delegare a serviciului.

Proiectul de Regulament supus dezbaterii publice ţine cont de următoarele principii:

 • o securitatea serviciului;
 • o tarifarea echitabilă;
 • o rentabilitatea, calitatea şi eficienţa serviciului;
 • o transparenţa şi responsabilitatea publică, incluzând consultarea cu utilizatorii şi cu asociaţiile reprezentative ale acestora;
 • o continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;
 • o adaptabilitatea la cerinţele utilizatorilor;
 • o accesibilitatea egală a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale;
 • o respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecţiei mediului şi sănătăţii populaţiei.

              Proiectul Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare supus aprobării este elaborat pe baza Regulamentului - cadru cuprins în anexa Ordinului nr. 88/2007 publicat în Monitorul Oficial al României partea I, nr. 324/15.05.2007.

              Conţinutul proiectului de Regulament este adaptat sub aspectul conţinutului la dispoziţiile Regulamentului - cadru aprobat prin Ordinul nr. 88/2007 şi cuprinde elemente de ordin funcţional, tehnologic, organizatoric şi alte particularităţi locale specifice ariei de deservire, influenţate de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei precum şi de proiectele de modernizare şi extindere a infrastructurii în Aria de Delegare a Serviciului.

              Regulamentul stabileşte cadrul juridic unitar privind funcţionarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, definiind condiţiile şi modalităţile ce trebuiesc îndeplinite pentru asigurarea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare în Aria de Delegare precum şi relaţiile dintre operator şi utilizatorii acestui serviciu.

 

            În concluzie şi având în vedere întreaga expunere de motive de mai sus, vă supunem spre analiză şi aprobare Proiectul Regulamentului Consolidat al Serviciului de Alimentare cu Apă şi Canalizare pentru întreaga Arie a Delegării.

 

            Vă mulţumim.

Cu stimă,

                                    DIRECTOR EXECUTIV,

                                    Ing. ec. Marius Toma

                                                                                                          Întocmit,

                                                                                                            Compartiment juridic

 

 

R E F E R A T

de prezentare a 

REGULAMENTULUI  DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL  ASOCIAŢIEI

 

•I.                   Cadru General. Expunere de Motive.

      Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canalizare Arad a fost constituită în anul 2008 prin votul unanim al fondatorilor, în speţă 21 de unităţi administrativ teritoriale, care potrivit art. 6 din O.G. nr. 26/2000 aprobată prin Legea nr. 246/2005 coroborat cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitate publică, au hotărât constituirea Asociaţiei având ca scop realizarea în comun a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente Serviciilor pe baza strategiei de dezvoltare la nivelul judeţului Arad şi furnizarea în comun a serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare.

            Activitatea Asociaţiei de  Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Arad de la data înfiinţării şi până la data de 15 iunie 2009 s-a desfăşurat în cadrul Consiliului Judeţean Arad această  instituţie asigurând secretariatul şedinţelor Asociaţiei şi elaborând o parte din documentaţia necesară realizării scopului declarat al membrilor asociaţi.

            Începând cu data de 15 iunie 2009 conform Statului Asociaţiei aprobat de membrii fondatori şi în baza Deciziei nr. 1/11.05.2009 a Consiliului Director al Asociaţiei, activitatea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a  fost preluată de către Aparatul Tehnic al Asociaţiei constituit şi organizat în baza Hotărârii nr. 2 din 5 mai 2009 a Adunării Generale a Asociaţilor.

            Pentru reglementarea organizării şi funcţionării Asociaţiei cât priveşte organele de conducere şi execuţie ale acesteia pornind de la prevederile Statutului Asociaţiei, Legii nr. 215/2001 si  O.G. nr. 26/2000 cu privire la Asociaţii şi Fundaţii,  Aparatul Tehnic a elaborat  Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei.

 

      2. Informaţii privind conţinutul proiectului de Regulament supus spre aprobare.

 

            Proiectul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei supus spre aprobare revine asupra dispoziţiilor Statului Asociaţiei pe care le explicitează şi detaliază cât priveşte obligaţiile, atribuţiunile şi modul de îndeplinire al acestora de către organele de conducere şi execuţie ale Asociaţiei.

            Astfel în cuprinsul proiectului de Regulament, cât priveşte activitatea deliberativă a Adunării Generale a Asociaţilor, sunt clarificate aspectele privind organizarea şedinţelor AGA, activitatea de secretariat a acestora, modalitatea de gestionare a hotărârilor adoptate precum şi limitele delegării de competenţă ale Adunării Generale a Asociaţilor către Consiliul Director.

            În aceiaşi măsură se revine şi asupra organizării activităţii Consiliului Director al Asociaţiei, a modalităţii de gestionare a deciziilor adoptate precum şi limitele delegării de competenţă ale Consiliului Director către Conducerea Executivă a Asociaţiei.

          Referitor la organizarea internă a Aparatului Tehnic al Asociaţiei, prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare sunt stabilite atribuţiunile fiecărui compartiment din cadrul Asociaţiei, modul de organizare, subordonare şi coordonare al acestora, limitele de competenţă ale Directorului Executiv precum şi alte aspecte ce ţin de buna funcţionare a Asociaţiei.

 

În concluzie şi având în vedere importanţa reglementărilor menţionate mai sus, a fost elaborat proiectul  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei, pe care îl  supunem spre analiză şi aprobare

            Vă mulţumim.

 

Cu stimă,     

DIRECTOR EXECUTIV,

                                    Ing. ec. Marius Toma                                                                 

                                                                                                             Întocmit,

                                                                                                            Compartiment juridic

 

 

R E F E R A T

de prezentare a rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe 2009 al A.D.I.A.C.J.A., propusa ca urmare a modificarilor intervenite

                                                                                                                                       APROBAT:

                                                                                                                                       PRESEDINTE

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA                                                   NICOLAE  IOTCU

 APA-CANALIZARE JUDETUL ARAD

NR. INREG. REG. ASOCIATIILOR SI FUNDATIILOR: 19/15.04.2008

CUI: 24986974

BLD REVOLUTIEI NR 81 ARAD JUDETUL ARAD

 

NR 496/22.09.2009 

                  

AVIZAT

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA     

GHEORGHINA RIBOVICI 

 

REFERAT

PRIVIND APROBAREA  RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009

                          RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 NU SE REFERA LA MODIFICAREA SUMEI VENITURILOR SI A CHELTUIELILOR CARE RAMAN LA NIVELUL APROBAT ANTERIOR PRIN HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR NR 2 DIN 05.05.2009, ADICA 471.155 LEI  LA VENITURI SI ACEEASI SUMA LA CHELTUIELI.      

                  CAPITOLUL BVC RECTIFICAT SUPUS APROBARII IN SEDINTA AGA DIN 25.09.2009 A ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA APA-CANALIZARE  JUDETUL ARAD  STABILESTE COTIZATIILE AFERENTE CELOR 38 DE  MEMBRI ASOCIATI AI ADIACJA.

                        DATORITA INSCRIERII IN ASOCIATIE DE NOI MEMBRI S-A IMPUS O REDISTRIBUIRE A CUANTUMULUI COTIZATIEI, CARE A CONDUS LA O DIMINUARE A  COTIZATIEI PENTRU FIECARE  MEMBRU ASOCIAT  FATA DE  BUGETUL  APROBAT  INITIAL.     

                   CRITERIUL DE REPARTIZARE A COTIZATIEI L-A CONSTITUIT NUMARUL DE LOCUITORI DIN LOCALITATILE  RESPECTIVE.

                   CUANTUMUL COTIZATIILOR SUPUSE  SPRE  APROBARE  SI CELE A PROBATE  INITIAL PE  FIECARE  MEMBRU ASOCIAT SUNT PREZENTATE IN ANEXA 1.

              

                        VA MULTUMIM!

                        

             DIRECTOR EXECUTIV                                                                      CONTABIL SEF     

            MARIUS TOMA                                                                                DUMITRU VETAN

     

                                                                                             INTOCMIT,

                                                                              COMPARTIMENTUL DE STRATEGIE ECONOMICA

 

ANEXA 1 O PUTETI DESCARCA AICI 

 

REFERAT

privind propunerea de aprobare a Indicatorilor tehnico - economici  pentru proiectul  „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul ARAD"

Ca regula generala, zonele urbane cu populatie de peste 10,000 locuitori au fost prevazute cu elementele de baza ale unui sistem solid de alimentare cu apa potabila. Majoritatea facilitatilor au fost construite sau renovate in timpul industrializarii accelerate a Romaniei pe durata celor 40 de ani de planificare centralizata.

           Facilitatile pentru zonele urbane cu peste 100,000 de locuitori au fost, in general, reabilitate sau se afla in curs de reabilitare in baza mai multor proiecte de alocare de fonduri de intrajutorare sau cu finantare independenta.

          Problema principala a regionalizarii este ca majoritatea statiilor de tratare si sursele de apa aferente prezinta o capacitate mai mult decat suficienta pentru satisfacerea nevoilor curente si, in mai multe cazuri, prezinta capacitate de tratare de rezerva suficienta prin care se poate furniza apa potabila unui numar de consumatori de doua ori mai mare decat cel actual.

          Totusi, situatia privind alimentarea cu apa a satelor si a oraselor mici cu o populatie mai mica de 10,000 de locuitori si a oraselor care nu au unitati industriale nu a fost niciodata considerata ca o prioritate pentru investitii. Doar in ultimii 10 ani au fost alocate fonduri pentru a rezolva problema sistemelor complet inadecvate de alimentare cu apa in mediul rural.

          Dupa finalizarea lucrarilor ce au loc in prezent la SE Arad, capacitatile hidraulice si de epurare vor excede cerintele zonei actuale de colectare a apelor uzate. Statia de epurare existenta este proiectata pentru o populatie echivalenta de 225,000 locuitori, un debit proiectat pentru tratare completa de 84,000 mc/zi si pentru tratare mecanica si biologica.

         Propunerea realizata la nivel de Master Plan este de a folosi aceasta capacitate suplimentare de epurare asigurandu-se colectarea apelor menajere din zonele adiacente Arad. Analiza de optiuni realizata de nivel de Master Plan si detaliata la nivelul Studiului de fezabilitate indicand fezabilitatea acestei solutii, comparativ cu solutii locale sau regionale, dar la scara mai mica de epurare a apei uzate.

        In alte zone ale judetului, sunt in diferite etape ale implementarii un numar de proiecte finantate de la Guvern sau de la UE, pentru imbunatatirea serviciilor de apa uzata. Toate acestea sunt insa solutii locale. Aglomerarile cu populatie mai mare de 2,000 locuitori echivalenti sunt in general imprastiate in teritoriu si deci nu este avantajoasa formarea de clustere de apa uzata din punct de vedere al costurilor actualizate de investitie si operare pe un orizont de 30 ani.

 

•I.              Prioritizare pentru conformarea cu Directiva privind epurarea apelor uzate urbane 91/271/EEC

Profilul investitiei se bazeaza pe urmatoarele prioritati:

 • Extinderea/modernizarea statiilor de epurare care deservesc un numar de locuitori mai mare de 100,000;
 • Reabilitarea si, unde este necesar, extinderea retelelor de canalizare in zonele urbane cu populatie mai mare de 10,000 de locuitori. Se va acorda prioritate situatiilor cu un nivel scazut al lungimii retelei de canalizare pe cap de locuitor conectat;
 • Inlocuirea facilitatilor de tratare existente pentru zone urbane cu o populatie de peste 10,000, unde in prezent evacuarea apelor netratate are un impact de mediu asupra utilizatorilor din aval;
 • Inlocuirea facilitatilor de tratare existente acolo unde pot fi incluse intr-un proiect regional;
 • Reabilitarea unei retele existente de canalizare, acolo unde exista cazuri critice de inundare cu ape uzate menajer a strazilor sau a subsolurilor;
 • Reabilitarea unei retele existente de canalizare acolo unde canalizarile de ape uzate au fost interconectate cu reteaua separata de ape pluviale si invers.

 

•II.            Prioritizarea pentru conformarea cu Directiva 98/83/EC privind calitatea apei destinate consumului uman

Profilul investitiei se bazeaza pe urmatoarele prioritati:

 • Sistemele existente de alimentare cu apa potabila care, datorita sursei de apa, lipsei tratariie ficiente, calitatii slabe a apei, nu sunt conforme Directivei si reprezinta o sursa potentiala de probleme pentru sanatatea populatiei;
 • Orice zona urbana, in prezent fara un sistem de alimentare cu apa gestionat/acceptabil care poate fi deservit de o sursa existenta;
 • Extinderea zonelor de deservire din sursele de apa conforme existente, fapt care elimina sursele de apa nereglementate;
 • Comunitatile fara sisteme acceptabile de alimentare cu apa ce nu pot fi deservite din sursele existente;
 • Reabilitarea retelei, cu prioritate in functie de avariile retelei, numarul de interventii, nereusita alimentarii, pierderi masurate;
 • Reabilitarea conductelor de azbociment din retea.

 

            Prioritizarea investitiilor este bazata pe o serie de criterii printre care prevederile privind conformarea cu Directivele Europene, proiectele in derulare, problemele tehnice, economice identificate precum si posibilitatile de grupare a diferitelor aglomerari la o singura statie de epurare/tratare apa, cu implicatiile aferente asupra procentelor populatiei conformate intr-un orizont de timp mai scurt.

Un scurt rezumat al principalilor indicatori tehnico economici pentru proiectul  „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul ARAD" se prezintă în felul următor:

1.    Judeţul Arad:

Valoarea totală a investiţiei – 592.470,76 mii ron fără TVA, 139.592,10 mii EURO fara TVADin care C + M  467.311,02 mii ron fără TVA, 110.103,20 mii EURO fara TVA 2.    Municipiul Arad:Valoarea totală a investiţiei – 144.677,79 mii ron fără TVA, 34.087,55 mii EURO fara TVADin care C + M  123.145,99 mii ron fără TVA, 29.014,44 mii EURO fara TVA 3.    Comuna Fântânele:Valoarea totală a investiţiei – 10.307,54 mii ron fără TVA, 2.428,56 mii EURO fara TVADin care C + M  8.721,51 mii ron fără TVA, 2.054,88 mii EURO fara TVA 4.    Oraşul Curtici:Valoarea totală a investiţiei – 31.919,47 mii ron fără TVA, 7.520,55 mii EURO fara TVADin care C + M  26.876,13 mii ron fără TVA, 6.332,29 mii EURO fara TVA 5.    Comuna Macea:Valoarea totală a investiţiei – 14.827,55 mii ron fără TVA, 3.493,52 mii EURO fara TVADin care C + M  12.508,78 mii ron fără TVA, 2.947,20 mii EURO fara TVA 6.    Comuna Ghioroc:Valoarea totală a investiţiei – 28.411,78 mii ron fără TVA, 6.694,10 mii EURO fara TVADin care C + M  22.398,68 mii ron fără TVA, 5.277,36 mii EURO fara TVA 7.    Comuna Păuliş: Valoarea totală a investiţiei – 12.135,35 mii ron fără TVA, 2.859,21 mii EURO fara TVADin care C + M  9.482,44 mii ron fără TVA, 2.234,16 mii EURO fara TVA 8.    Oraş Ineu:Valoarea totală a investiţiei – 45.997,72 mii ron fără TVA, 10.837,53 mii EURO fara TVADin care C + M 35.023,75 mii ron fără TVA, 8.251,95 mii EURO fara TVA 9.    Oraş Lipova:Valoarea totală a investiţiei – 25.064,38 mii ron fără TVA, 5.905,42 mii EURO fara TVADin care C + M  20.588,86 mii ron fără TVA, 4.850,94 mii EURO fara TVA 10.  Oraş Nădlac:Valoarea totală a investiţiei – 43.438,32 mii ron fără TVA, 10.234,51 mii EURO fara TVADin care C + M  33.999,19 mii ron fără TVA, 8.010,55 mii EURO fara TVA 11.  Oraş Pâncota:Valoarea totală a investiţiei – 17.147,40 mii ron fără TVA, 4.040,10 mii EURO fara TVADin care C + M  13.669,87 mii ron fără TVA, 3.220,76 mii EURO fara TVA 12.  Comuna Şiria:Valoarea totală a investiţiei – 54.193,87 mii ron fără TVA, 12.768,62 mii EURO fara TVADin care C + M  42.081,09 mii ron fără TVA,9.914,73 mii EURO fara TVA 13.  Oraş Pecica:Valoarea totală a investiţiei – 61.057,57 mii ron fără TVA, 14.385,78 mii EURO fara TVADin care C + M  47.082,13 mii ron fără TVA, 11.093,03 mii EURO fara TVA 14.  Oraş Sântana:Valoarea totală a investiţiei – 59.431,24 mii ron fără TVA, 14.002,60 mii EURO fara TVADin care C + M  46.649,35 mii ron fără TVA, 10.991,06 mii EURO fara TVA 15.  CJ Arad:Valoarea totală a investiţiei – 43.860,78 mii ron fără TVA, 10.334,04 mii EURO fara TVADin care C + M 25.083,24 mii ron fără TVA, 5.909,86 mii EURO fara TVA

În concluzie, având în vedere expunerea de motive de mai sus, vă supunem spre analiză şi aprobare indicatorii tehnico economici pentru proiectul  „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul ARAD"

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. Ec. Marius Toma

                                                                                                          Intocmit,

                                                                                    Compartiment Monitorizare a contractului de

                                                                                               delegare a gestiunii serviciului

 

« Inapoi