Cele 5 modele de hotărâri ale Consiliilor Locale/Judeţene ce vor fi adoptate pentru şedinţa A.G.A. din 25.09.2009

 

Modelul 1.

Consiliul Local / Judeţean..............................

 

HOTĂRÂREA NR............/...............

   din data de........................

 

Consiliul Local / Judeţean al comunei / oraşului ...............................

Având în vedere :

 • - Referatul nr.........../............al ................................... comunei/ oraşului ................;
 • - Convocarea nr........./...............a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad , primită în vederea participării la şedinţa şi dezbaterile Adunării Generale a Asociaţiei conform punctelor de pe Ordinea de Zi , şedinţă ce va avea loc în data de 25.09.2009 ora 14;
 • - Dipoziţiile Legii nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi şi cele ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare de apă şi canalizare ;
 • - Cu ...........voturi pentru, ...........abţineri şi ..........voturi împotrivă,

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art. 1 Se aprobă  Studiul de Oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al municipiului/oraşului/comunei..............., conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, al cărei conţinut se regăseşte şi în ANEXA nr. 4 postată pe site-ul http://www.adiac-arad.com/.

Art. 2 Se împuteniceşte dl..........................................., reprezentant al municipiului /oraşului/comunei ..................,cetăţean român, născut la data  de.................. în ...................., judeţul ................, domiciliat în .................nr....... , posesor al CI/BI  seria ....., nr..........., eliberat/ă de....................la data de ............, cu mandat special să aprobe în A.G.A. A.D.I, în numele şi pe seama Consiliului Local/Judeţean ...................... Studiul de Oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului  de alimentare cu apă şi canalizare

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:

 • Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad
 • Consiliul Judeţean Arad

 

 

Preşedinte de şedinţă

............................                                                                                       Secretar

                                                                                                                     ................

 

 

Modelul 2.

Consiliul Local / Judeţean..............................

 

HOTĂRÂREA NR............/...............

   din data de........................

 

Consiliul Local / Judeţean al comunei / oraşului ...............................

Având în vedere :

 • - Referatul nr.........../............al ................................... comunei/ oraşului ......................;
 • - Convocarea nr........./...............a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Cana-lizare judeţul Arad , primită în vederea participării la şedinţa şi dezbaterile Adunării Generale a Asociaţiei conform punctelor de pe Ordinea de Zi , şedinţă ce va avea loc în data de 25.09.2009 ora 14;
 • - Dipoziţiile Legii nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi şi cele ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare de apă şi canalizare ;
 • - Cu ...........voturi pentru, ...........abţineri şi ..........voturi împotrivă,

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1  Se aprobă Master Plan-ul şi Lista de investiţii prioritare pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad"; beneficiar: Compania de Apă  (Operator Regional), conform Anexei la prezenta hotărâre al cărei conţinut se regăseşte şi în ANEXA nr. 6 postată pe site-ul www.adiac-arad.com.

 

Art.2   Se împuteniceşte dl....................., reprezentant al comunei /oraşului ..................,cetăţean român, născut la data  de.................. în ...................., judeţul ................, domiciliat în .................nr....... , posesor al CI/BI  seria ....., nr.........., eliberat/ă de....................la data de ............, cu mandat special să aprobe în A.G.A. A.D.I, în numele şi pe seama Consiliului Local/Judeţean  Master Plan-ul şi Lista de investiţii prioritare pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad"; beneficiar : Compania de Apă  ( Operator Regional), conform Anexei la prezenta hotărâre al cărei conţinut se regăseşte şi în ANEXA nr. 6 postată pe site-ul www.adiac-arad.com.

 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:

 • Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad
 • Consiliul Judeţean Arad

 

Preşedinte de şedinţă

............................

                                                  Secretar

                                                 .................

 

 

Modelul 3.

Consiliul Local / Judeţean..............................

 

HOTĂRÂREA NR............/...............

   din data de........................

 

Consiliul Local / Judeţean al comunei / oraşului ...............................

Având în vedere :

 • - Referatul nr.........../............al ................................... comunei/ oraşului .................;
 • - Convocarea nr........./...............a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Cana-lizare judeţul Arad , primită în vederea participării la şedinţa şi dezbaterile Adunării Generale a Asociaţiei conform punctelor de pe Ordinea de Zi , şedinţă ce va avea loc în data de 25.09.2009 ora 14;
 • - Dipoziţiile Legii nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi şi cele ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare de apă şi canalizare ;
 • - Cu ...........voturi pentru, ...........abţineri şi ..........voturi împotrivă,

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1  Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad"; beneficiar : Compania de Apă ( Operator Regional), conform Anexei la prezenta hotărâre al cărei conţinut se regăseşte şi în ANEXA nr. 5 postată pe site-ul www.adiac-arad.com.

 

Art.2   Se împuteniceşte dl....................., reprezentant al comunei /oraşului ..................,cetăţean român, născut la data  de.................. în ...................., judeţul ................, domiciliat în .................nr....... , posesor al CI/BI  seria ....., nr..........., eliberat/ă de....................la data de ............, cu mandat special să aprobe în A.G.A. A.D.I, în numele şi pe seama Consiliului Local/Judeţean  Studiul de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad"; beneficiar : Compania de Apă   (Operator Regional), conform Anexei la prezenta hotărâre al cărei conţinut se regăseşte şi în ANEXA nr. 5 postată pe site-ul www.adiac-arad.com.

 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:

 • Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad
 • Consiliul Judeţean Arad

 

Preşedinte de şedinţă

............................

                                                  Secretar

                                                      .................

 

    Modelul 4.

Consiliul Local / Judeţean..............................

HOTĂRÂREA NR............/...............

   din data de........................

Consiliul Local / Judeţean al comunei / oraşului ...............................

Având în vedere :

 • - Referatul nr.........../............al ................................... comunei/ oraşului .................;
 • - Convocarea nr........./...............a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad , primită în vederea participării la şedinţa şi dezbaterile Adunării Generale a Asociaţiei conform punctelor de pe Ordinea de Zi , şedinţă ce va avea loc în data de 25.09.2009 ora 14;
 • - Dipoziţiile Legii nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi şi cele ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare de apă şi canalizare ;
 • - Cu ...........voturi pentru, ...........abţineri şi ..........voturi împotrivă,

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art. 1  Se aprobă Rectificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli al A.D.I.A.C.J.A., urmare a modificărilor intervenite în cuprinsul actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre al cărei conţinut se regăseşte şi în ANEXA nr. 1 postată pe site-ul http://www.adiac-arad.com/.

Art. 2 Se aprobă  Caietul de Sarcini pentru întreaga Arie a Delegării, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, al cărei conţinut se regăseşte şi în ANEXA nr. 2 postată pe site-ul http://www.adiac-arad.com/.

Art. 3 Se aprobă  Regulamentul consolidat al Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru întreaga Arie a Delegării precum şi Indicatorii de performanţă aflaţi în anexă la Regulament, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre, al cărei conţinut se regăseşte şi în ANEXA nr. 3 postată pe site-ul http://www.adiac-arad.com/.

Art. 4  Se aprobă  Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al A.D.I.A.C.J.A, conform Anexei nr. 4 la prezenta hotărâre, al cărei conţinut se regăseşte şi în ANEXA nr. 8 postată pe site-ul http://www.adiac-arad.com/.

            Art. 5  Se împuteniceşte dl....................., reprezentant al municipiului/comunei /oraşului ..................,cetăţean român, născut la data  de.................. în ...................., judeţul ................, domiciliat în .................nr....... , posesor al CI/BI  seria ....., nr..........., eliberat/ă de....................la data de ............, cu mandat special să aprobe în A.G.A. A.D.I, în numele şi pe seama Consiliului Local/Judeţean: Rectificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli al A.D.I.A.C.J.A, Caietul de Sarcini pentru întreaga Arie a Delegării , Regulamentul Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru întreaga Arie a Delegării şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al A.D.I.A.C.J.A, conform Anexelor la prezenta hotărâre.

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad
 • Consiliul Judeţean Arad

Preşedinte de şedinţă

............................

                                                  Secretar       

 

Modelul 5.

Consiliul Local / Judeţean..............................

 

HOTĂRÂREA NR............/...............

   din data de........................

 

 

Consiliul Local / Judeţean al comunei / oraşului ...............................

Având în vedere :

 • - Referatul nr.........../............al ................................... comunei/ oraşului .................;
 • - Convocarea nr........./...............a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad , primită în vederea participării la şedinţa şi dezbaterile Adunării Generale a Asociaţiei conform punctelor de pe Ordinea de Zi , şedinţă ce va avea loc în data de 25.09.2009 ora 14;
 • - Dipoziţiile Legii nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi şi cele ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare de apă şi canalizare ;
 • - Cu ...........voturi pentru, ...........abţineri şi ..........voturi împotrivă,

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1  Se aprobă Indicatorii tehnico - economici pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad"; beneficiar : Compania de Apă  ( Operator Regional), conform Anexei la prezenta hotărâre al cărei conţinut se regăseşte şi în ANEXA nr. 7 postată pe site-ul http://www.adiac-arad.com/.

 

Art.2   Se împuteniceşte dl....................., reprezentant al comunei /oraşului ..................,cetăţean român, născut la data  de.................. în ...................., judeţul ................, domiciliat în .................nr....... , posesor al CI/BI  seria ....., nr..........., eliberat/ă de....................la data de ............, cu mandat special să aprobe în A.G.A. A.D.I, în numele şi pe seama Consiliului Local/Judeţean  Indicatorii tehnico - economici pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad"; beneficiar : Compania de Apă  ( Operator Regional), conform Anexei la prezenta hotărâre al cărei conţinut se regăseşte şi în ANEXA nr. 7 postată pe site-ul http://www.adiac-arad.com/.

 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:

 • Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad
 • Consiliul Judeţean Arad

 

Preşedinte de şedinţă

............................

                                                  Secretar

                                                 .................

 

 

« Inapoi