Model de Hotarare modificare CDG 2012

ROMÂNIA

MUNICIPIUL / ORAŞUL / COMUNA …………

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. … / …

privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

Consiliul Local …….. întrunit în şedinţă la data de …

Având în vedere:

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 – Se aprobă modificarea Contractului de Delegare a Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă (Operator Regional), prin Actul Adiţional nr. 2/2012, în forma prevăzută în Anexă la prezenta hotărâre, prin:

I. Amendarea art. 39, pct. 39.2, lit. b din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare înregistrat sub nr. 648/30.12.2009 după cum urmează:

39.2 Redevenţa.

b) Redevenţa pentru bunurile concesionate companiei de către autorităţile locale beneficiare a programului SAMTID (Curtici, Lipova, Nădlac, Pâncota, Pecica şi Sântana).

1) Redevenţa pentru bunurile concesionate în localităţile beneficiare a programului SAMTID s-a calculat astfel încât să asigure următoarele:

2)Pentru perioada 2012 – 2016 redevenţa anuală totală a fost calculată a fi în valoare minimă de:

 20122013201420152016
TOTAL22614852612337255320824950712456171
Curtici324609373064364812356701351383
Lipova390654451987441666431523424867
Nădlac354738409991400696391553385558
Pâncota408639472491461749451183443488
Pecica456165526601514748503098495454
Sântana326680378203369537361013355421

3) Nivelul redevenţei cuprinsă în tabelul de la alin. 2), vor fi supuse unor revizii şi ajustări periodice ca parte din obligaţiile Operatorului de planificare a afacerii.

4) Nivelul prezentat la alin. 2) de mai sus va fi recalculat ori de câte ori:

5) În cazul în care rata dobânzii, comisioanele şi alte costuri aferente subâmprumutului se situează sub nivelul de 5% şi cursul de schimb al BNR se află sub nivelul luat în calcul la stabilirea redevenţei, diferenţele dintre sumele datorate pentru plata datoriei externe şi a celei cuprinse în anexa 1h vor constitui surse de alimentare a fondului IID.

6) Nivelul redevenţei nu va fi recalculat pentru componentele a) şi b) de la alin. (1) în cazul în care datoria externă şi plata taxelor, comisioanelor şi alte sume percepute de GOR conform clauzelor Contractului de Împrumut Subsidiar se încadrează în suma în lei calculată pentru aceste componente, conform anexei 1h la prezentul contract.

7) Sumele redevenţei reprezentând componentele a) şi b) de la alin. (1) vor fi plătite de Operator Autorităţilor Locale, semestrial, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării la companie a solicitării acestora. Solicitarea va avea ca bază sumele transmise de către Consiliul Judeţean Arad şi certificate prin documente justificative.

8) Suma redevenţei reprezentând componenta c) de la alin. (1) de mai sus precum şi componenta Concesiune existentă va fi reţinută şi virată de către Operator într-un cont de rezervă IID deschis la BCR sucursala Arad. Alimentarea contului IID se va face trimestrial până la data de 25 ale lunii următoare încheierii trimestrului. Pentru trimestru IV alimentarea contului IID se va face până la data de 25 decembrie a anului în curs.

9) Pentru componenta c) de la alin.1 de mai sus sarcina virării la termenele prevăzute la alin. 8 revine exclusiv Operatorului iar acesta nu va avea dreptul să considere faptul că Autoritatea delegantă nu a solicitat efectuarea plăţii ca un motiv pentru neefectuarea de către Operator la timp a plăţilor privind această componenta a redevenţei. Virarea componentelor a) şi b) prevăzute la alin. (1) de mai sus este condiţionată de depunerea la registratura companiei a solicitării de plată din partea autorităţilor locale respective.

10) Valoarea şi scadenţa redevenţei pot fi modificate prin acordul Părţilor.

11) Valoarea redevenţei reprezentând componenta c) a alin. (1) de mai sus va reveni fiecărei localităţi cuprinse în programul SAMTID în funcţie de valoarea investiţiilor puse în funcţiune şi durata pentru care se calculează această redevenţă, respectiv de la data când mijloacele fixe respective au fost predate efectiv operatorului şi până la data prevăzută pentru expirarea prezentului contract.

Operatorul se obligă să urmărească utilizarea sumelor virate în contul IID ca redevenţă pentru plata lucrărilor de întreţinere modernizare şi extindere a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare de pe raza localităţilor administrativ teritoriale pentru care s-a virat redevenţa. Contabilitatea fondurilor IID se va conduce analitic pentru fiecare proprietar care a concesionat bunuri publice Operatorului.

II. Modificarea anexei prevăzută la lit. c, pct. 1, art. 78, cap. VI, Dispoziții Generale din Contract privind inventarul bunurilor proprietate publică și privată, aferente serviciilor și care sunt transmise spre folosință operatorului pe durata contractului, prin actualizarea listei cuprinzând inventarul bunurilor proprietate publică sau privată, aferente Serviciului și care sunt transmise spre folosință Operatorului regional pe durata Contractului de Delegare după cum urmează:

– Hotărârea nr. 389/22.12.2009 a Consiliului Județean Arad

– Hotărârea nr. 124/26.05.2010 a Consiliului Județean Arad

– Hotărârea nr. 149/25.06.2010 a Consiliului Județean Arad

– Hotărârea nr. 156/25.06.2010 a Consiliului Județean Arad

– Hotărârea nr. 191/23.07.2010 a Consiliului Județean Arad

– Hotărârea nr. 77/26.03.2010 a Consiliului Județean Arad

– Hotărârea nr. 76/26.03.2010 a Consiliului Județean Arad

– Hotărârea nr. 75/26.03.2010 a Consiliului Județean Arad

– Hotărârea nr. 74/26.03.2010 a Consiliului Județean Arad

– Hotărârea nr. 257/30.09.2010 a Consiliului Județean Arad

– Hotărârea nr. 332/26.11.2010 a Consiliului Județean Arad

– Hotărârea nr. 377/23.12.2010 a Consiliului Județean Arad

– Hotărârea nr. 86/25.03.2011 a Consiliului Județean Arad

– Hotărârea nr. 87/25.03.2011 a Consiliului Județean Arad

– Hotărârea nr. 88/25.03.2011 a Consiliului Județean Arad

Lista acestor bunuri se află în anexa nr. 1 la prezenta hotarare.

Art. 2 – Toate celelalte prevederi ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 648/30.12.2009, rămân nemodificate.

Art. 3 – Judetul/Municipiul/Orasul/Comuna _________ confirma prin prezenta hotarare ca modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 648/30.12.2009 prin Actul Adițional nr. 2/2012 :

si

Art. 4 – Se împuterniceşte Dl/Dna……………. , primar al municipiului/ oraşului/comunei ……., cetăţean român, născut(ă) la data de …… la ……, domiciliat(ă) în ……, posesor al B.I. / C.I. seria …, nr. …….., eliberat(ă) de …… la data de ……, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local ……….., Actul Adiţional nr. 2/2012 la Contractului de Delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din Judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă (Operator Regional), conform Anexei la prezenta hotărâre al cărei conţinut se regăseşte şi în ANEXA 17, postată pe site-ul www.adiac-arad.com.

Art. 5Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, cu sediul în Arad, Str. Sabin Drăgoi, nr.2-4, jud. Arad, înscrisă la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa Judecătoriei Arad cu nr. 19/15.04.2008, să semneze, în numele şi pe seama membrilor asociaţi, Actul Adițional nr. 2/2012 la Contractul de Delegare nr. 648/30.12.2009, prin reprezentantul său legal, dl. Ioţcu Nicolae – Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad.

Art. 6 – Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local ……. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 – Prezenta hotărâre se comunică la:

Presedinte                                                                                                                                                                                            Secretar