Hotararea nr. 5 din 25.09.2009 privind aprobarea Master Plan-ul şi aListei de investiţii prioritare pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar: Compania de Apă (Operator Regional)

HOTĂRÂREA NR. 5

 din data de 25.09.2009

            Adunarea Generală a Asociaţilor,

            Având în vedere :

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1  Se aprobă Master Plan-ul şi Lista de investiţii prioritare pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar: Compania de Apă  (Operator Regional), conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2  Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.

Art. 3 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 22, alin. 2, teza finală din Statutul Asociaţiei.

    PREŞEDINTE,                                                                                                     SECRETAR,                      

NICOLAE IOŢCU                                                                                              MARIAN TOADER