Hotararea nr. 3 privind aprobarea Regulamentului consolidat al Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare din judeţul Arad, pentru întreaga Arie a Delegării, precum şi a Indicatorilor de performanţă aflaţi în anexă la Regulament

HOTĂRÂREA NR. 3

din data de 25.09.2009

  Adunarea Generală a Asociaţilor,

            Având în vedere :

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1  Se aprobă Regulamentul consolidat al Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare din judeţul Arad, pentru întreaga Arie a Delegării, precum şi Indicatorii de performanţă aflaţi în anexă la Regulament, conform anexei la prezenta hotărâre.

 Art. 2  Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.

 Art. 3 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 22, alin. 2, teza finală din Statutul Asociaţiei.

    PREŞEDINTE,                                                                                                                        SECRETAR,                      

NICOLAE IOŢCU                                                                                                                MARIAN TOADER