Hotărârea nr. 2 din 27.01.2011 pentru aprobarea propunerii de Regulament de Constatare și sancționare a Contravențiilor la serviciul public de alimenatre cu apă și canalizare, pentru întreaga Arie de Delegare, elaborată de CJA

HOTĂRÂREA NR. 2

din data de 27.01.2011

Adunarea Generală a Asociaţilor,

Având în vedere :

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se aprobă propunerea de Regulament de Constatare și sancționare a Contravențiilor la serviciul public de alimenatre cu apă și canalizare, pentru întreaga Arie de Delegare, elaborată de CJA și aflată în axena la prezenta hotărâre.

.

Art. 2 Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.

Art. 3 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 21, alin. 2 din Statutul Asociaţiei.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

NICOLAE IOŢCU MARIAN TOADER