Convocare ședință AGA

nr. 396/21.04.2011

Către,

Unitățile Administrativ Teritoriale, membre ale Asociaţiei

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, cu sediul în Arad, Str.Sabin Drăgoi, Nr.2-4, având C.I.F. 24986974, legal reprezentată prin Preşedinte, dl. Ioţcu Nicolae,

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1), lit.c, din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad şi a dispoziţiilor O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile,

CONVOACĂ

Adunarea Generală a Asociaţilor, pentru data de 29  aprilie 2011, ora 11,00 la Consiliul Județean Arad, Sala de Ședințe, Str. Corneliu Coposu, Nr. 22, cu următoarea

ORDINE DE ZI :

  1. Aprobarea situaţiilor financiare ale Asociaţiei pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2010.

2. Diverse.

IMPORTANT DE ŞTIUT !

I. Potrivit Statutului „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Aradcvorumul necesarpentru a fi statutară Adunarea Generală a Asociaţilor şi pentru a se putea vota punctul 1 de pe ordinea de zi, este cel prevăzut la art. 20 alin (3) din Statut.

II. Pentru aprobarea punctului 1 de pe Ordinea de Zi nu este necesară desemnarea unui reprezentant cu mandat special, prin Hotărare de Consiliu Local/Județean.

III. La şedinţa A.G.A. va participa reprezentantul autorităţii publice locale/judeţene, desemnat cu mandat general prin Statutul Asociaţiei.

Pentru orice lămuriri suplimentare, vă rugăm, să aveţi în vedere următoarele date de contact:

Adresă poştală: Arad, Str. Sabin Drăgoi, Nr. 2-4, Jud. Arad, cod poştal 310178

Număr fax : 0357-819596, 0357-440040

Număr telefon: 0770-377115, 0770-377080

e-mail : contact@adiac-arad.com

Cu stimă,

PREŞEDINTE,

NICOLAE IOŢCU