Convocare ședință AGA

NR.308/29.02.2012

Către,
UNITĂȚILE ADMINISTRATIV TERITORIALE
MEMBRE A.D.I.A.C.J.A


Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, cu sediul în Arad, Str. Sabin Drăgoi Nr. 2-4, Jud. Arad , având C.I.F. 24986974, legal reprezentată prin Preşedinte, dl. Ioţcu Nicolae,
În temeiul prevederilor art.19, alin. (1) şi (2) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad şi a dispoziţiilor O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile,

CONVOACĂ

Adunarea Generală a Asociaţilor, pentru data de 07.03.2012, ora 12,30, la Consiliul Județean Arad, Sala de Ședințe, Str. Corneliu Coposu nr.22 , cu următoarea


ORDINE DE ZI :

1.Aprobarea proiectului Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Asociaţiei pentru anul 2012.
2.Avizarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi a Planului de Investiţii al S.C. Compania de Apă Arad S.A pentru anul 2012.
3.Aprobarea modificării Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă (Operator Regional), în vederea corectării și actualizării soluțiilor tehnice, după cum urmează:
La Aglomerarea Pecica:
– se modifică Capitolul 3, subcapitolul 3.4, Regionalizarea și propuneri pentru serviciile de Apă în sistemul Pecica;
– se modifică capitolul 4, subcapitolul 4.5: Clusterul de apă uzată Pecica privind Impactul investiției și indicatorii de performanță – Aglomerarea Pecica.
La Aglomerarea Nădlac:
– se modifică Capitolul 3, subcapitolul 3.5, Regionalizarea și propuneri pentru serviciile de Apă în sistemul Nădlac;
– se modifică capitolul 4, subcapitolul 4.6: Clusterul de apă uzată Nădlac privind Impactul investiției și indicatorii de performanță – Aglomerarea Nădlac.
4.Aprobarea completării și corectării indicatorilor tehnici și de performanță precum și a indicatorilor economici pentru Aglomerarea Pecica și Nădlac la apă potabilă și canalizare cu date referitoare la lungimea rețelelor de alimentare cu apă propuse pentru reabilitare/extindere și la lungimea rețelelor de canalizare propuse pentru reabilitare/extindere.
5.Diverse

IMPORTANT DE ŞTIUT !

I.Potrivit art. 20, alin. (5) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, cvorumul necesar, pentru a fi statutară Adunarea Generală a Asociaţilor, este de 100% din numărul asociaţilor. Hotărârile pentru Ordinea de zi se adoptă cu votul favorabil al tuturor asociaţilor.
II.Absenţa de la această şedinţă, şi a unui singur asociat, va bloca lucrările Adunării Generale a Asociaţilor.
III.La şedinţa A.G.A., din partea Consiliului Local Pecica și Nădlac vor participa reprezentanții autorităţii publice locale, desemnați cu mandat prin Hotărârea de Consiliu Local de aprobare a modificării Studiului de Fezabilitate și completarea și corectarea indicatorilor tehnici, de performanță și a indicatorilor economici pentru Aglomerarea Nădlac și Aglomerarea Pecica.
IV.Documentele aferente punctului 3 de pe Ordinea de zi se regăsesc la Proiecte de hotărâre, în Anexa 16 -Revizuire SF februarie 2012 , de pe site-ul nostru www.adiac-arad.com.,
Materialele aferente punctelor 1 și 2 de pe ordinea de zi, vor putea fi consultate și listate de către fiecare unitate administrativ-teritorială asociată, accesând site-ul nostru.


Pentru orice lămuriri suplimentare, vă rugăm, să aveţi în vedere următoarele date de contact:

Număr fax : 0357-819596, 0357-440040
Număr telefon : 0770-377115, 0770-377080
e-mail : contact@adiac-arad.com


Cu stimă,

Director Executiv al ADIACJA
Adrian Tăședan