Model orientativ de Hotarare pentru aderarea comunei PILU

ROMÂNIA

COMUNA PILU

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. ... / ...

privind constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Apă Canalizare Judeţul Arad"

 

 

Consiliul Local Pilu întrunit în şedinţă la data de ...

 

Având în vedere:

  • Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
  • Rapoartele de specialitate ale ...;
  • Avizele comisiilor de specialitate ...;
  • Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare,

 

În temeiul art. 11, art. 36 al. 2 lit. e) si al. 7 lit. c), precum şi art. 45 al. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate,

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art. 1 - Se aprobă asocierea comunei Pilu , prin Consiliul Local al comunei Pilu, în cadrul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, persoană juridică de drept român, înfiinţată conform art. 11 şi următoarele din Legea nr. 215/2001 republicată.

Art. 2 -  Se aprobă Actul Constitutiv al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad astfel cum a fost modificat prin Actul Adiţional nr. 1/2010, în forma prevăzută în Anexa 1 la prezenta hotărâre şi Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad,  astfel cum a fost modificat prin Actul Adiţional nr. 1/2010, în forma prevăzută în Anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 - (1) Se aprobă participarea Consiliului Local al comunei PILU la patrimoniul iniţial al Asociaţiei cu o contribuţie în valoare de 1000 (unamie) lei.

        (2)Asociaţia de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad va avea sediul în România, Judetul Arad, Municipiul Arad, str. Sabin Dragoi, nr. 2-4 şi un patrimoniu iniţial de 39 000 (treizecisinoua mii) lei.

Art. 4 - (1) Se împuterniceşte Dl. ... , primar al comunei Pilu, cetăţean român, născut(ă) la data de ... la ..., domiciliat(ă) în ..., posesor al B.I. / C.I. seria  ..., nr. ..., eliberat(ă) de ... la data de ..., să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local Pilu, Actul Adiţional nr. 1/2010 la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, anexate la prezenta hotărâre.

                (2) În situaţia în care Dl. ... , primar al comunei Pilu se află în imposibilitatea exercitării mandatului încredinţat, interesele consiliului local vor fi reprezentate de dl........, în calitate de ........, cetăţean român, născut(ă) la data de ... la ..., domiciliat(ă) în ..., posesor al B.I. / C.I. seria  ..., nr. ..., eliberat(ă) de ... la data de...

Art. 5 - Se împuterniceşte D-na.Goldiş Camelia Doina, cetăţean român, născut(ă) la data de 28.08.1974 la Braşov, oraşul Rupea, domiciliat(ă) în mun. Arad, str. M. Eminescu, nr. 10, ap. 13, jud. Arad, posesor al B.I. / C.I. seria AR, nr. 398244 eliberat(ă) de SPCLEP ARAD la data de 04.07.2008 să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Arad.

Art. 6 - În situaţia în care persoana împuternicită la art. 7 de mai sus, se află în imposibilitatea exercitării mandatului încredinţat, procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Arad vor fi îndeplinite de D-na. Mirela Tamaş, cetăţean român, născut(ă) la data de 02.04.1972, la mun. Botoşani, jud. Botoşani, domiciliat(ă) în mun. Arad, str. Oituz, nr. 131 B, jud. Arad, posesor al B.I. / C.I. seriaAR, nr. 253962, eliberat(ă) de Mun. Arad la data de 08.04.2005.

Art. 7 - Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Pilu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

_____________

                                                                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                                                SECRETAR

                                                                                                             ___________________

 

« InapoiNici un comentariu
Nume:
Email:
Comentariu: