Model orientativ de Hotarare pentru aprobarea modificarii Actului Constitutiv si a Statutului ADIACJA prin Act Aditional nr. 1/2010

ROMÂNIA

MUNICIPIUL / ORAŞUL / COMUNA ............

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. ... / ...

privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului

Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad,  la care municipiul / oraşul/ comuna ....... este membru asociat

 

 

Consiliul Local ........ întrunit în şedinţă la data de ...

 

Având în vedere:

  • Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
  • Rapoartele de specialitate ale...;
  • Avizele comisiilor de specialitate ...;
  • Hotărârea Consiliului Local ... nr. ... din ... privind asocierea municipiului / oraşului / comunei ..., prin Consiliul Local ..., la Asociaţia de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad;
  • Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare,

În temeiul art. 11,  art. 36 al. 2 lit. e) si al. 7 lit. c), precum şi art. 45 al. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate,

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art. 1 - Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, prin Actul Adiţional nr. 1/2010, în forma prevăzută în Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 -  Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, prin Actul Adiţional nr. 1/2010, în forma prevăzută în Anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 - (1) Se aprobă aderarea comunei Pilu la Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad.

                 (2) Se aprobă majorarea patrimoniului iniţial al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad la suma de 39.000 lei.

               (3) Se aprobă mutarea sediului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad de la adresa B-dul. Revoluţiei, nr. 81, mun. Arad, jud. Arad, la adresa str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, mun.Arad, jud. Arad.

Art. 4 - Se împuterniceşte reprezentantul Consiliului Local ...... în  Adunarea Generală a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad să voteze în favoarea adoptării Actelor Adiţionale la Actul constitutiv şi  la Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, în forma prevăzută în Anexele 1 si 2 la prezenta hotărâre, precum şi a aprobării aderării comunei Pilu la Asociaţie, majorării patrimoniului iniţial al Asociaţiei şi mutării sediului acesteia.

Art. 5 -  Se împuterniceşte Dl........ , primar al municipiului/ oraşului/comunei ......., cetăţean român, născut(ă) la data de ...... la ......, domiciliat(ă) în ......, posesor al B.I. / C.I. seria  ..., nr. ........, eliberat(ă) de ...... la data de ......, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local ..........., Actele Adiţionale anexate la prezenta hotărâre.

Art. 6 - În situaţia în care reprezentantul Consiliului Local ...... desemnat la art. 4 şi 5 de mai sus, se află în imposibilitatea exercitării mandatului încredinţat, interesele consiliului local vor fi reprezentate de dl........, în calitate de ........, cetăţean român, născut(ă) la data de ... la ..., domiciliat(ă) în ..., posesor al B.I. / C.I. seria  ..., nr. ..., eliberat(ă) de ... la data de ....

Art. 7 - Se împuterniceşte D-na.Goldiş Camelia Doina, cetăţean român, născut(ă) la data de 28.08.1974 la Braşov, oraşul Rupea, domiciliat(ă) în mun. Arad, str. M. Eminescu, nr. 10, ap. 13, jud. Arad, posesor al B.I. / C.I. seria AR, nr. 398244 eliberat(ă) de SPCLEP ARAD la data de 04.07.2008 să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Arad.

Art. 8 - În situaţia în care persoana împuternicită la art. 7 de mai sus, se află în imposibilitatea exercitării mandatului încredinţat, procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Arad vor fi îndeplinite de D-na. Mirela Tamaş, cetăţean român, născut(ă) la data de 02.04.1972, la mun. Botoşani, jud. Botoşani, domiciliat(ă) în mun. Arad, str. Oituz, nr. 131 B, jud. Arad, posesor al B.I. / C.I. seriaAR, nr. 253962, eliberat(ă) de Mun. Arad la data de 08.04.2005.

Art. 9 - Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local ....... vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                                                                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                                                                SECRETAR

« InapoiNici un comentariu
Nume:
Email:
Comentariu: