HOTĂRÂREA nr. 717 din 2 iulie 2008pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, a criteriilor de selecţie-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilităţi publice şi a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice

HOTĂRÂRE nr. 717 din 2 iulie 2008

pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, a criteriilor de selecţie-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilităţi publice şi a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice

EMITENT: GUVERNUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 18 iulie 2008

Data intrarii in vigoare : 18 iulie 2008

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1

(1) Se aprobă Procedura-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă Criteriile de selecţie-cadru a ofertelor pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, prevăzute în anexa nr. 2a), şi Criteriile de selecţie-cadru a ofertelor pentru serviciul public de alimentare cu energie termică, prevăzute în anexa nr. 2b).

(3) Se aprobă Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, prevăzut în anexa nr. 3.

ART. 2

Anexele nr. 1, 2a), 2b) şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor şi

reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

Ministrul mediului şi

dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Preşedintele Autorităţii

Naţionale de Reglementare

pentru Serviciile Comunitare

de Utilităţi Publice,

Marian Cristinel Bîgiu

Bucureşti, 2 iulie 2008.

Nr. 717.

ANEXA 1

PROCEDURĂ-CADRU

privind organizarea, derularea şi atribuirea

contractelor de delegare a gestiunii

serviciilor comunitare de utilităţi publice

CAP. I

Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1

Cadrul juridic

ART. 1

Prezenta procedură-cadru reglementează cadrul juridic unitar privind organizarea şi derularea delegării gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, precum şi concesionarea bunurilor care formează sistemele de utilităţi publice aferente acestora, denumită în continuare procedurăcadru, şi a fost elaborată avându-se în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 2

Prezenta procedură-cadru stabileşte etapele şi modul de organizare şi derulare a procesului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi a serviciului public de alimentare cu energie termică.

ART. 3

(1) Prevederile prezentei proceduri-cadru se aplică obligatoriu în toate cazurile în care autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile menţionate la art. 2, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competenţele şi responsabilităţile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor, precum şi concesiunea sistemelor de utilităţi publice aferente, respectiv dreptul şi obligaţia de administrare şi de exploatare a acestora, pe baza unui contract de delegare a gestiunii.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), prezenta procedură-cadru nu se aplică în cazul atribuirii directe a gestiunii serviciilor potrivit art. 31^1 din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

SECŢIUNEA a 2-a

Definiţii

ART. 4

În înţelesul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) A.N.R.S.C. - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice;

b) delegatar - unităţile administrativ teritoriale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre;

c) delegat - operator licenţiat de către autoritatea de reglementare competentă;

d) licitaţie publică deschisă - modalitatea prin care delegatarul organizează delegarea gestiunii serviciilor prevăzute la art. 2;

e) ofertă - actul tehnic, economic şi juridic prin care un operator economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de delegare;

f) ofertant - orice operator economic licenţiat în condiţiile legii, care a depus o ofertă;

g) negociere directă - procedura prin care delegatarul negociază clauzele contractuale, inclusiv redevenţa, cu unul sau mai mulţi ofertanţi, în condiţiile prezentei proceduri-cadru.

SECŢIUNEA a 3-a

Principii

ART. 5

Principiile care stau la baza procedurii delegării gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice prin licitaţie deschisă şi negociere directă sunt:

a) transparenţa - punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice;

b) tratamentul egal - aplicarea, într-o manieră nediscriminatorie, de către delegatar a criteriilor de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice;

c) proporţionalitatea - presupune că orice măsură stabilită de către delegatar trebuie să fie necesară şi corespunzătoare naturii contractului;

d) nediscriminarea - aplicarea de către delegatar a aceloraşi reguli, indiferent de forma de organizare, natura capitalului ori naţionalitatea participanţilor la procedura de atribuire a contractului, cu respectarea condiţiilor prevăzute în acordurile şi convenţiile la care România este parte;

e) libera concurenţă - asigurarea de către delegatar a condiţiilor pentru ca orice operator să aibă dreptul de a participa la procedura de delegare, în condiţiile legii, ale convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte.

CAP. II

Organizarea şi derularea procedurii de delegare a gestiunii

SECŢIUNEA 1

Iniţiativa delegării

ART. 6

Furnizarea/prestarea serviciilor comunitare de utilităţi publice în modalitatea gestiunii delegate se stabileşte prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativteritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de utilităţi publice.

ART. 7

(1) Delegatarul asigură elaborarea şi aprobă un studiu de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum şi documentaţia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii.

(2) Studiul de oportunitate reprezintă analiza tehnicoeconomică şi de eficienţă a costurilor de operare pentru furnizarea/prestarea serviciului/activităţii/activităţilor, precum şi pentru administrarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente şi cuprinde cel puţin următoarele elemente:

a) identificarea serviciului/activităţii, a ariei teritoriale şi a sistemului a cărui gestiune urmează să fie delegată;

b) situaţia economico-financiară actuală a serviciului;

c) investiţiile considerate necesare pentru modernizarea, îmbunătăţirea calitativă şi cantitativă, precum şi a condiţiilor sociale şi de mediu şi extinderea serviciului;

d) motivele de ordin economico-financiar, social şi de mediu, care justifică delegarea gestiunii;

e) nivelul minim al redevenţei, după caz;

f) durata estimată a contractului de delegare.

SECŢIUNEA a 2-a

Reguli care stau la baza delegării gestiunii

ART. 8

Delegarea gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice potrivit prezentei proceduri-cadru este permisă numai către operatorii licenţiaţi de autoritatea de reglementare competentă, în condiţiile legii.

ART. 9

(1) Delegatarul are obligaţia de a atribui contractul de delegare a gestiunii prin:

a) licitaţie publică deschisă;

b) negociere directă.

(2) Procedura de licitaţie se poate finaliza numai dacă în urma publicării anunţului de participare la licitaţie au fost depuse cel puţin 3 oferte şi cel puţin 3 ofertanţi îndeplinesc criteriile de eligibilitate. În cazul în care, în urma publicării anunţului, nu au fost depuse cel puţin 3 oferte sau criteriile de eligibilitate nu sunt îndeplinite de cel puţin 3 ofertanţi, delegatarul este obligat să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie.

(3) Delegatarul are dreptul de a aplica procedura de negociere directă numai dacă, după repetarea procedurii de licitaţie conform prevederilor alin. (2), nu a fost desemnat un câştigător.

ART. 10

În cadrul procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii, delegatarul are obligaţia de a asigura confidenţialitatea şi protecţia acelor informaţii care îi sunt comunicate de către operatori cu titlu confidenţial, precum şi a ofertelor.

ART. 11

(1) Delegatarul are obligaţia de a preciza în documentaţia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii orice cerinţă, criteriu, regulă şi alte informaţii necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire prin licitaţie publică deschisă şi negociere directă.

(2) În cadrul procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii, delegatarul va pune la dispoziţia ofertanţilor informaţii privind:

a) delegatarul, în special cu privire la adresă - inclusiv telefon, fax, e-mail, pagina web, persoane de contact, mijloace de comunicare etc.;

b) datele-limită care trebuie respectate şi formalităţile care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de atribuire;

c) cerinţele minime privind eligibilitatea;

d) criteriile de selecţie a ofertelor elaborate şi aprobate conform criteriilor de selecţie-cadru;

e) documentele care urmează să fie prezentate de ofertanţi pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie;

f) modul de elaborare şi de prezentare a ofertei;

g) solicitarea şi obţinerea de clarificări;

h) căile de atac;

i) proiectul contractului de delegare a gestiunii.

ART. 12

(1) Delegatarul are obligaţia să asigure obţinerea documentaţiei delegării de către orice persoană interesată.

(2) Delegatarul are obligaţia de a pune la dispoziţia oricărei persoane interesate care a înaintat o solicitare scrisă în acest sens documentaţia de atribuire a contractului, în una dintre următoarele modalităţi:

a) direct, nerestricţionat, pe site-ul propriu;

b) pe hârtie şi/sau pe suport magnetic/optic.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. b) delegatarul are dreptul de a stabili un preţ pentru obţinerea documentaţiei de atribuire a contractului, cu condiţia ca acest preţ să nu depăşească costul multiplicării documentaţiei, la care se poate adăuga, dacă este cazul, costul transmiterii acesteia prin poştă.

ART. 13

(1) Documentaţia privind organizarea şi derularea procedurii de atribuire a unui contract de delegare a gestiunii serviciului/activităţii cuprinde, în cazul licitaţiei publice deschise şi al negocierii directe, cel puţin următoarele documente:

a) studiul de oportunitate;

b) hotărârea delegatarului de stabilire a modalităţii de gestiune a serviciului;

c) proiectul contractului de delegare;

d) caietul de sarcini al serviciului elaborat şi aprobat conform Caietului de sarcini-cadru;

e) regulamentul serviciului elaborat şi aprobat conform Regulamentului-cadru;

f) cerinţele privind eligibilitatea;

g) criteriile de selecţie a ofertelor elaborate şi aprobate conform criteriilor de selecţie-cadru;

h) răspunsurile la clarificări, după caz.

(2) Documentaţia prevăzută la alin. (1) lit. c)-g) va fi însoţită de hotărârea/hotărârile de aprobare a/ale delegatarului.

SECŢIUNEA a 3-a

Comisia de evaluare

ART. 14

(1) În scopul evaluării ofertelor prezentate în cazul procedurii de licitaţie publică deschisă şi de negociere directă delegatarul are obligaţia de a numi, prin hotărâre, o comisie de evaluare formată din membri şi membri de rezervă.

(2) Numărul membrilor comisiei de evaluare trebuie să fie impar.

(3) Membrii comisiei de evaluare, precum şi membrii de rezervă vor fi, de regulă, specialişti în domeniul furnizării/prestării serviciilor comunitare de utilităţi publice, tehnic, economic şi juridic.

(4) Preşedintele şi secretarul comisiei de evaluare sunt numiţi de către delegatar dintre membrii comisiei de evaluare.

(5) Preşedintele şi secretarul comisiei de evaluare au calitatea de membri în comisie.

(6) Înainte de începerea sedinţei de evaluare, membrii comisiei de evaluare sunt obligaţi să dea o declaraţie pe propria răspundere privind compatibilitatea, imparţialitatea şi confidenţialitatea, care se va păstra la dosarul delegării.

(7) Declaraţiile se depun la secretarul comisiei de evaluare, care le prezintă preşedintelui acesteia.

(8) În caz de incompatibilitate sau de imposibilitate de prezentare, membrul comisiei de evaluare aflat într-o astfel de situaţie va fi înlocuit de îndată cu unul dintre membrii de rezervă numiţi în condiţiile alin. (1).

ART. 15

(1) În cadrul procedurii de licitaţie publică deschisă, atribuţiile comisiei de evaluare sunt:

a) analizarea îndeplinirii de către ofertanţi a cerinţelor de eligibilitate;

b) analizarea şi evaluarea ofertelor pe baza criteriilor de selecţie;

c) solicitarea în scris a clarificărilor cu privire la documentaţia depusă;

d) întocmirea raportului de evaluare;

e) întocmirea proceselor-verbale prevăzute de prezenta procedură;

f) desemnarea câştigătorului licitaţiei şi comunicarea către ofertanţi.

(2) În cadrul procedurii de negociere directă, atribuţiile comisiei de evaluare sunt:

a) analizarea îndeplinirii de către ofertanţi a cerinţelor de eligibilitate;

b) solicitarea în scris a clarificărilor cu privire la documentaţia depusă;

c) stabilirea calendarului de negocieri cu ofertanţii eligibili;

d) negocierea condiţiilor delegării cu ofertanţii eligibili;

e) întocmirea proceselor-verbale de negocieri;

f) întocmirea raportului de evaluare;

g) desemnarea câştigătorului procedurii de negociere şi comunicarea către ofertanţi.

ART. 16

(1) Comisia de evaluare are obligaţia de a se întruni la locul, data şi ora prevăzute în anunţul publicitar.

(2) Comisia de evaluare lucrează legal numai în prezenţa tuturor membrilor săi.

(3) Prin grija delegatarului documentaţia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii este pusă la dispoziţia fiecărui membru al comisiei de evaluare cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data-limită prevăzută pentru deschiderea ofertelor.

ART. 17

(1) Preşedintele comisiei de evaluare verifică prezenţa tuturor membrilor, identitatea acestora, precum şi îndeplinirea formalităţilor privind declaraţia prevăzută la art. 14 alin. (6).

(2) Preşedintele verifică mandatele şi calitatea ofertanţilor prezenţi sau a împuterniciţilor acestora.

(3) Preşedintele declară deschisă şedinţa de licitaţie şi procedează la verificarea integrităţii plicurilor exterioare.

(4) Preşedintele procedează la desigilarea pe rând a fiecărui plic exterior cuprinzând documentele de eligibilitate şi la verificarea împreună cu membrii comisiei de evaluare a existenţei şi a validităţii documentelor solicitate prin documentaţia de atribuire a contractului de delegare.

(5) Constatarea îndeplinirii cerinţelor de eligibilitate şi stabilirea ofertanţilor eligibili se efectuează în ziua deschiderii plicurilor exterioare şi se consemnează într-un proces-verbal semnat de toţi participanţii, în şedinţa de deschidere a plicurilor exterioare.

(6) Plicurile interioare nu se deschid în această etapă. Se verifică integritatea acestora.

(7) Toate operaţiunile şi constatările comisiei de evaluare din această etapă se consemnează într-un proces-verbal. Procesulverbal se întocmeşte, de regulă, în aceeaşi zi în care s-au deschis plicurile exterioare.

(8) Procesul-verbal se semnează de toţi membrii comisiei de evaluare şi de către împuterniciţii legali ai ofertanţilor prezenţi la deschiderea plicurilor exterioare.

(9) Hotărârea se ia cu majoritate simplă de voturi, opiniile diferite se motivează şi se consemnează în acelaşi procesverbal întocmit de secretarul comisiei de evaluare. La exprimarea votului nu se admit abţineri.

(10) Un exemplar în copie al procesului-verbal se remite celor prezenţi de către secretarul comisiei de evaluare.

ART. 18

Membrii comisiei de evaluare răspund solidar sau individual, după caz, pentru hotărârile comisiei de evaluare, precum şi pentru actele şi faptele proprii, în condiţiile legii.

SECŢIUNEA a 4-a

Conflictul de interese

ART. 19

(1) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractului de delegare, delegatarul are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese şi/sau participarea cu oferte trucate în cadrul procedurii de delegare a gestiunii.

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) se sancţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

ART. 20

Sunt considerate ca fiind în conflict de interese şi nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele persoane:

a) soţ/sotie, rudă ori afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac parte sau au făcut parte în ultimul an din consiliul de administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanţi, persoane juridice;

b) persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi sau persoane care sunt directori, membri în consiliul de administraţie, directorat ori consiliul de supraveghere al unuia dintre ofertanţi;

c) persoane care pot avea un interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor.

SECŢIUNEA a 5-a

Licitaţia publică deschisă

ART. 21

(1) Delegatarul are obligaţia să publice anunţul licitaţiei în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulaţie naţională şi în unul de circulaţie locală, precum şi opţional în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene.

(2) Informaţiile pe care trebuie să le conţină anunţul licitaţiei sunt următoarele:

a) denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale delegatarului;

b) hotărârea privind stabilirea modalităţii de gestiune;

c) aria teritorială unde urmează a se presta/furniza serviciul/activitatea;

d) activitatea/serviciul care urmează să fie prestată/prestat/ furnizată/furnizat detaliat pe activităţi;

e) durata contractului de delegare a gestiunii;

f) denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax şi adresa de e-mail ale biroului/persoanei de la care se poate solicita documentaţia de delegare, precum şi modalităţile de obţinere a documentaţiei;

g) dacă este cazul, costul şi condiţiile de plată în vederea obţinerii documentaţiei de delegare;

h) termenul-limită de depunere a ofertelor, data şi ora, adresa la care se depun/transmit ofertele;

i) data, ora şi locul deschiderii ofertelor;

j) dacă este cazul, garanţiile solicitate;

k) durata de valabilitate a ofertei;

l) pagina web pe care este disponibilă documentaţia.

(3) Termenul de depunere a ofertelor este de minimum 30 şi de maximum 90 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a. În calculul termenelor nu se includ ziua apariţiei anunţului şi ziua-limită pentru depunerea ofertelor.

(4) Orice persoană interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire.

(5) Nerespectarea termenului de la alin. (3) de către delegatar atrage reluarea procedurii de la etapa anunţului publicitar.

ART. 22

(1) Delegatarul are obligaţia de a pune la dispoziţia persoanei interesate documentaţia de atribuire a contractului de delegare începând cu ziua imediat următoare apariţiei anunţului licitaţiei în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, sau cel mai târziu în termen de două zile lucrătoare de la primirea unei solicitări.

(2) Solicitarea va fi scrisă şi se va înregistra într-un registru special ţinut de delegatar la sediul său.

(3) Persoana interesată are obligaţia de a solicita documentaţia de atribuire a contractului de delegare, astfel încât aceasta să poată fi pusă la dispoziţia sa cu cel puţin două zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor.

ART. 23

(1) Clarificările privind documentaţia de atribuire pot fi solicitate cu cel puţin 10 zile înainte de împlinirea termenului-limită de depunere a ofertelor.

(2) Delegatarul are obligaţia să răspundă, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 5 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

(3) Răspunsul împreună cu clarificările la care se referă se comunică tuturor celor care au solicitat documentaţia de atribuire şi se anexează la dosarul procedurii.

SECŢIUNEA a 6-a

Negocierea directă

ART. 24

(1) În cazul în care nu a fost desemnat niciun câştigător în urma celei de-a doua licitaţii publice deschise, se trece la procedura de negociere directă.

(2) În cazul procedurii de negociere directă ofertantul/ofertanţii trebuie să prezinte oferta/ofertele în aceleaşi condiţii ca cele prevăzute pentru licitaţia publică deschisă.

ART. 25

În cazul procedurii negocierii directe se aplică în mod corespunzător prevederile art. 21-23.

ART. 26

(1) La data prevăzută în anunţul publicitar pentru începerea procedurii de negociere directă comisia de evaluare stabileşte calendarul negocierii cu ofertanţii şi îi informează în scris despre data negocierii directe.

(2) Comisia de evaluare poate stabili ca verificarea îndeplinirii cerinţelor de eligibilitate să se facă în şedinţă comună cu/pentru toţi ofertanţii. În această situaţie se întocmeşte un singur proces-verbal privind eligibilitatea candidaţilor.

(3) Numai candidaţii desemnaţi eligibili vor fi invitaţi la negociere.

(4) În situaţia în care s-a prezentat un singur candidat sau un singur candidat a fost desemnat eligibil, comisia de evaluare negociază condiţiile delegării cu acesta, în condiţiile prezentei proceduri-cadru.

ART. 27

Pentru negocierea directă va fi păstrată documentaţia de atribuire aprobată pentru licitaţia publică deschisă, prevăzută la art. 13.

ART. 28

(1) Comisia de evaluare va negocia condiţiile delegării cu fiecare ofertant în parte, la data stabilită conform programării, în condiţiile prevăzute în documentaţia de atribuire.

(2) Comisia de evaluare va întocmi câte un proces-verbal pentru fiecare negociere purtată cu fiecare ofertant în parte, pe baza căruia se va întocmi raportul de evaluare.

ART. 29

(1) După încheierea negocierii comisia de evaluare întocmeşte raportul de evaluare pe baza proceselor-verbale de negociere purtate cu fiecare ofertant, care va cuprinde concluziile negocierilor purtate şi în care se stabileşte oferta declarată câştigătoare.

(2) Comisia de evaluare va analiza şi va evalua ofertele, va întocmi şi va înainta delegatarului raportul de evaluare în termen de maximum 3 zile de la data finalizării negocierilor.

SECŢIUNEA a 7-a

Cerinţe de eligibilitate în cadrul procedurii de atribuire a contractului prin licitaţie publică deschisă şi negociere directă

ART. 30

(1) Documentele prin care se dovedeşte îndeplinirea cerinţelor de eligibilitate sunt următoarele:

a) licenţa eliberată în condiţiile legii de autoritatea de reglementare competentă, după caz, în clasa corespunzătoare ariei de furnizare/prestare a serviciilor sau într-o clasă superioară;

b) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerţului pentru operatorii români sau un document similar eliberat de autoritatea competentă din ţara de origine pentru operatorii stăini, în original ori copie legalizată, valabil la data deschiderii;

c) certificate constatatoare în termen privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat şi a celor locale, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat valabile la data deschiderii ofertelor (formulare-tip eliberate de autorităţile competente din ţara în care ofertantul este rezident), din localitatea unde îşi are sediul ofertantul, în original sau copie legalizată;

d) dovada plăţii garanţiei de participare, după caz;

e) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al ofertantului, din care să rezulte că nu se află în una dintre situaţiile prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările ulterioare.

(2) Lipsa sau neîndeplinirea condiţiilor de valabilitate a documentelor prevăzute la alin. (1) atrage excluderea din procedura de delegare.

(3) Persoanele juridice străine vor depune documentele prevăzute la alin. (1) în original şi traduse de un traducător autorizat.

SECŢIUNEA a 8-a

Reguli privind oferta

ART. 31

(1) Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu cerinţele delegatarului.

(2) Oferta va conţine şi soluţia tehnico-economică propusă pentru atingerea indicatorilor de performanţă.

(3) Odată cu depunerea ofertei, reprezentantul operatorului depune o declaraţie pe propria răspundere, prin care certifică următoarele:

a) conţinutul ofertei depuse a fost stabilit în mod independent, fără consultarea, comunicarea sau realizarea unei înţelegeri cu un alt concurent referitor la preţurile ofertate, intenţia de a depune o ofertă sau metodele ori elementele utilizate pentru stabilirea preţurilor ofertate;

b) preţurile din ofertă nu au fost şi nu vor fi divulgate de către ofertanţi, direct sau indirect, oricărui alt ofertant ori competitor anterior deschiderii ofertelor (atunci când ofertele se depun în plic închis), respectiv anterior atribuirii contractului (în cazul în care se utilizează procedura de negociere);

c) nu a încercat şi nu va încerca să determine alţi operatori economici să depună sau să nu depună o ofertă;

d) îi este cunoscut faptul că participarea cu oferte trucate la licitaţie sau la orice alte forme de concurs de oferte constituie contravenţie şi se sanţionează în conformitate cu prevederile Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată.

ART. 32

Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de delegatar.

ART. 33

(1) Ofertantul are obligaţia de a depune oferta la locul, data şi până la ora-limită stabilite în anunţ.

(2) Oferta depusă la o altă adresă a delegatarului decât cea stabilită în anunţul publicitar sau după expirarea termenului-limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

(3) Riscurile legate de transmiterea ofertei cad în sarcina ofertantului.

(4) Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la termenul stabilit pentru deschiderea acestora.

ART. 34

(1) Oferta va fi redactată în limba română.

(2) Ofertele se depun la locul, data şi până la ora precizate în anunţul publicitar, în două plicuri închise şi sigilate, unul exterior şi unul interior, după cum urmează:

a) plicul exterior trebuie să conţină documentele prin care se dovedeşte îndeplinirea cerinţelor de eligibilitate;

b) plicul interior conţine oferta propriu-zisă.

(3) Fiecare participant poate depune o singură ofertă.

ART. 35

(1) Plicurile exterioare conţinând documentele de eligibilitate şi plicurile interioare cu ofertele propriu-zise vor fi înregistrate, în ordinea primirii, într-un registru special denumit "Candidaturi şi oferte", precizându-se data şi ora primirii.

(2) Delegatarul poate solicita participanţilor la licitaţie/negociere directă să depună o garanţie de participare la licitaţie, ale cărei cuantum, dată până la care poate fi depusă, precum şi perioadă de valabilitate vor fi precizate în anunţul licitaţiei.

(3) Ofertantul va pierde garanţia de participare la licitaţie dacă îşi retrage oferta înainte de desemnarea câştigătorului sau dacă, fiind declarat câştigător, refuză să semneze contractul de delegare a gestiunii.

(4) Garanţia de participare la licitaţie a ofertantului declarat câştigător va fi reţinută de către delegatar până la momentul constituirii garanţiei prevăzute la art. 44 alin. (1) sau, în caz contrar, până la momentul semnării contractului.

(5) Delegatarul este obligat să restituie celorlalţi ofertanţi garanţia de participare la licitaţie, în termen de 7 zile de la desemnarea ofertantului câştigător.

CAP. III

Atribuirea contractului de delegare a gestiunii

SECŢIUNEA 1

Determinarea ofertei câştigătoare

ART. 36

(1) Verificarea îndeplinirii cerinţelor de eligibilitate se face în şedinţă comună cu/pentru toţi ofertanţii şi se consemnează într-un singur proces-verbal privind eligibilitatea ofertanţilor.

(2) Pentru continuarea procedurii, cel puţin 3 oferte trebuie să îndeplinească condiţiile de eligibilitate.

(3) Dacă nu s-au depus cel puţin 3 oferte sau în cazul în care cel puţin 3 ofertanţi nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate, procedura se reia prin publicarea anunţului licitaţiei publice deschise, conform art. 21, iar plicurile interioare se returnează fără a fi deschise.

(4) Dacă nu s-au depus cel puţin 3 oferte sau în cazul în care cel puţin 3 ofertanţi nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate, procedura se anulează, plicurile interioare se returnează fără a fi deschise şi se organizează o nouă licitaţie.

ART. 37

(1) În cazul în care minimum 3 ofertanţi au îndeplinit cerinţele de eligibilitate, comisia de evaluare procedează la deschiderea plicurilor interioare în aceeaşi zi. Hotărârea comisiei de evaluare se consemnează într-un proces-verbal. Hotărârea se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor.

(2) În cazul în care comisia de evaluare nu finalizează analiza şi evaluarea ofertelor în ziua deschiderii plicurilor interioare, lucrările acesteia se consemnează în proceseverbale intermediare, pe baza cărora se întocmeşte raportul de evaluare.

(3) Comisia de evaluare va analiza şi va evalua ofertele, va întocmi şi va înainta delegatarului raportul de evaluare în termen de maximum 10 zile de la data deschiderii plicurilor exterioare.

(4) Raportul de evaluare cuprinde descrierea operaţiunilor de evaluare, elementele esenţiale ale ofertelor depuse şi motivele alegerii ofertantului câştigător sau, în cazul în care nu a fost desemnat niciun câştigător, motivele respingerii ofertelor.

(5) Evaluarea ofertelor se face pe baza criteriilor de selecţie aprobate de delegatar, elaborate în conformitate cu criteriile de selecţie-cadru.

(6) În cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, departajarea acestora se face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul cu ponderea cea mai mare. Dacă egalitatea se menţine, se va respecta acelaşi principiu al departajării după punctajul următor ca pondere.

(7) Delegatarul, potrivit condiţiilor specifice impuse de natura serviciului şi a sistemului de utilităţi publice delegat, poate stabili şi alte criterii conform prevederilor lit. H din anexa nr. 2 a) sau 2 b).

(8) Comisia de evaluare poate solicita în scris ofertanţilor clarificări pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate.

(9) Comisia de evaluare are obligaţia ca prin clarificările solicitate să nu determine apariţia de avantaje în favoarea unui ofertant.

(10) Pe baza evaluării ofertelor comisia de evaluare întocmeşte raportul de evaluare.

(11) Comisia de evaluare transmite delegatarului raportul de evaluare, precum şi ofertele prezentate, în termen de 3 zile de la data încheierii evaluării.

(12) În acelaşi termen, comisia de evaluare va transmite simultan tuturor ofertanţilor o comunicare în scris, cu confirmare de primire, referitoare la rezultatul aplicării procedurii respective.

(13) În cazul ofertanţilor a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare, comunicarea trebuie să motiveze această decizie şi să indice numele ofertantului câştigător.

(14) În cazul ofertantului câştigător, comunicarea trebuie să precizeze faptul că oferta sa a fost declarată câştigătoare, precum şi punctajul obţinut.

ART. 38

Delegatarul atribuie prin hotărâre contractul de delegare a gestiunii ofertantului desemnat câştigător, pe baza raportului de evaluare, după împlinirea unui termen de 30 de zile de la data primirii raportului de evaluare.

ART. 39

(1) Delegatarul va invita ofertantul desemnat câştigător pentru încheierea contractului de delegare a gestiunii. Contractul va fi semnat în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data adoptării hotărârii privind atribuirea contractului.

(2) Neîncheierea contractului în termenul prevăzut la alin. (1) atrage răspunderea părţii în culpă potrivit dreptului comun.

(3) În cazul neîncheierii contractului, licitaţia publică va fi anulată, iar delegatarul va relua procedura de licitaţie publică de la etapa publicării anunţului, în condiţiile legii, documentaţia privind organizarea şi derularea procedurii de atribuire a contractului de delegare păstrându-şi valabilitatea.

SECŢIUNEA a 2-a

Contractul de delegare a gestiunii

ART. 40

(1) Contractul de delegare a gestiunii va fi încheiat în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii absolute, şi va cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la:

a) denumirea părţilor contractante;

b) obiectul contractului;

c) durata contractului;

d) drepturile şi obligaţiile părţilor contractante;

e) nivelul redevenţei sau al altor obligaţii, după caz;

f) răspunderea contractuală;

g) forţa majoră;

h) condiţii de redefinire a clauzelor contractuale;

i) condiţii de restituire sau repartiţie, după caz, a bunurilor, la încetarea, din orice cauză, a contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a investiţiilor realizate;

j) menţinerea echilibrului contractual;

k) condiţiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii;

l) condiţiile de exploatare a sistemului;

m) interdicţia subdelegării, cu excepţia situaţiei expres şi limitativ prevăzute de lege;

n) interdicţia cesionării contractului de delegare, fără acordul autorităţii publice;

o) în anexă, programul lucrărilor de investiţii pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacităţi, obiective noi atât fizic, cât şi valoric; sarcinile şi responsabilităţile părţilor cu privire la programele de investiţii şi la condiţiile de finanţare a acestora; indicatorii de performanţă ai serviciului, stabiliţi în regulamentul serviciului, condiţii şi garanţii; preţurile/tarifele ofertate în momentul delegării şi modalităţile de stabilire, modificare sau ajustare a acestora, conform procedurii-cadru; modul de facturare şi încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate; politica privind resursele umane şi politica socială;

p) clauze suspensive de intrare în vigoare a contractului de delegare, dacă este cazul;

q) penalităţi pentru neîndeplinirea termenelor şi condiţiilor solicitate în caietul de sarcini;

r) administrarea patrimoniului public şi privat preluat.

(2) Pe lângă clauzele minime şi obligatorii prevăzute la alin. (1), părţile pot include şi alte clauze convenite de ele, după caz, fără ca prin acestea să se modifice clauzele obligatorii menţionate mai sus ori alte prevederi legale.

(3) Contractul de delegare a gestiunii va fi însoţit obligatoriu şi de următoarele anexe:

a) caietul de sarcini al serviciului;

b) regulamentul serviciului;

c) inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, aferente serviciului;

d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. c).

ART. 41

În contractul de delegare a gestiunii se vor preciza categoriile de bunuri ce vor fi utilizate în derularea contractului, respectiv:

a) bunuri de retur - sunt bunuri de retur bunurile publice transmise cu titlu gratuit în administrarea delegatului, inclusiv cele realizate pe durata contractului de delegare în scopul îndeplinirii obiectivelor delegării şi care, la încetarea contractului, revin de plin drept, gratuit, în bună stare, exploatabile şi libere de orice sarcini sau obligaţii delegatarului. În cazul încetării contractului înainte de termen, delegatarul este îndreptăţit să primească valoarea neamortizată a bunurilor realizate din fondurile sale;

b) bunuri de preluare - sunt bunuri de preluare acele bunuri care la încetarea contractului de delegare pot reveni delegatarului, în măsura în care acesta din urmă îşi manifestă intenţia de a prelua bunurile respective în schimbul plăţii unei compensaţii, în condiţiile legii;

c) bunuri proprii - sunt bunuri proprii acele bunuri care la încetarea contractului rămân în proprietatea delegatului.

ART. 42

(1) Raporturile contractuale dintre delegatar şi delegat se bazează pe principiul echilibrului financiar al delegării între drepturile care îi sunt acordate delegatului şi obligaţiile care îi sunt impuse.

(2) Delegatul nu va fi obligat să suporte creşterea sarcinilor legate de execuţia obligaţiilor sale, dacă această creştere rezultă în urma unui caz de forţă majoră.

ART. 43

(1) Delegatul îşi execută obligaţiile potrivit termenilor şi condiţiilor prevăzute în contractul de delegare şi în acord cu prevederile legale specifice serviciului/activităţii delegate.

(2) Delegatarul are dreptul şi obligaţia să verifice în perioada derulării contractului de delegare modul în care sunt respectate clauzele acestuia de către delegat.

ART. 44

(1) Delegatarul poate solicita delegatului ca în termen de cel mult 90 de zile de la data semnării contractului de delegare să depună, cu titlu de garanţie, o sumă fixă reprezentând o cotă-parte în procent de 5-10% din suma obligaţiei de plată datorate de către delegat pentru primul an de exploatare, valabilă pe toată durata contractului.

(2) Din această sumă sunt reţinute, dacă este cazul, sumele exigibile datorate de către delegat delegatarului.

ART. 45

Contractul de delegare a gestiunii va fi încheiat în limba română.

ART. 46

Contractul de delegare a gestiunii nu poate fi modificat prin act adiţional în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activităţi care nu a făcut obiectul delegării gestiunii.

CAP. IV

Dosarul delegării

ART. 47

Delegatarul are obligaţia de a întocmi şi păstra dosarul delegării pentru fiecare contract atribuit.

ART. 48

Dosarul se păstrează de către delegatar atât timp cât contractul de delegare produce efecte juridice, dar nu mai puţin de 5 ani de la data încetării acestuia.

ART. 49

Dosarul trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:

a) documentaţia de atribuire a contractului de delegare;

b) anunţurile publicate potrivit prezentei proceduri-cadru, referitoare la organizarea procedurii de delegare şi atribuirea contractului de delegare a gestiunii;

c) procesele-verbale şi raportul comisiei de evaluare;

d) hotărârea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii;

e) contractul de delegare semnat;

f) răspunsul la clarificări;

g) orice alte modificări intervenite pe parcursul derulării contractului.

ART. 50

Dosarul delegării se supune Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

CAP. V

Dispoziţii privind exercitarea monitorizării şi controlul delegării

ART. 51

(1) A.N.R.S.C. este autoritatea de reglementare competentă conform Legii nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, învestită cu funcţia de monitorizare şi control al procesului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice aflate în sfera sa de reglementare.

(2) La data iniţierii procedurii de delegare, delegatarul are obligaţia de a înştiinţa A.N.R.S.C. asupra procedurii de delegare care urmează a fi derulată.

(3) Delegatarul va transmite A.N.R.S.C. în termen de maximum 5 zile de la momentul elaborării/adoptării:

a) hotărârea de stabilire a modalităţii de gestiune, hotărârea de aprobare a studiului de oportunitate şi studiul de oportunitate;

b) în proiect (în forma în care urmează a fi supuse spre adoptare consiliului local/asociaţiei de dezvoltare comunitară): modelul contractului de delegare, cerinţele privind eligibilitatea, criteriile de selecţie;

c) hotărârea/hotărârile de aprobare însoţită/însoţite de regulamentul serviciului şi caietul de sarcini al serviciului;

d) hotărârea de numire a comisiei de evaluare;

e) anunţurile prevăzute la art. 22 şi copii ale publicaţiilor în care au fost date publicităţii;

f) procesele-verbale şi raportul de evaluare întocmite de comisia de evaluare;

g) hotărârea de atribuire şi contractul de delegare semnat, precum şi orice alte date sau informaţii solicitate de A.N.R.S.C.

(4) Delegatarul va transmite A.N.R.S.C. în termen de maximum 5 zile de la momentul adoptării:

a) hotărârea de stabilire a modalităţii de gestiune, hotărârea de aprobare a studiului de oportunitate şi studiul de oportunitate;

b) hotărârea/hotărârile de aprobare însoţită/însoţite de regulamentul serviciului şi caietul de sarcini al serviciului;

c) hotărârea de numire a comisiei de evaluare;

d) procesele-verbale şi raportul de evaluare întocmite de comisia de evaluare;

e) hotărârea de atribuire şi contractul de delegare semnat, precum şi orice alte date sau informaţii solicitate de A.N.R.S.C.

(5) Delegatarul va transmite A.N.R.S.C. în termen de maximum 5 zile de la momentul elaborării, în proiect, în forma în care urmează a fi supuse spre adoptare consiliului local/asociaţiei de dezvoltare comunitară, modelul contractului de delegare, cerinţele privind eligibilitatea şi criteriile de selecţie.

(6) Delegatarul va transmite A.N.R.S.C. în termen de maximum 5 zile de la momentul elaborării anunţurile prevăzute la art. 21, precum şi copiile publicaţiilor în care au fost date publicităţii aceste anunţuri, în termen de 5 zile de la data publicării.

(7) Documentaţia prevăzută la alin. (3) poate fi transmisă prin oricare dintre următoarele modalităţi:

a) prin poştă, cu confirmare de primire;

b) prin fax;

c) prin mijloace electronice;

d) prin orice combinaţie a modalităţilor prevăzute la lit. a)-c).

ART. 52

(1) A.N.R.S.C. analizează documentaţia întocmită de delegatar în scopul delegării gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice şi transmite observaţii scrise ori de câte ori se constată neconformităţi în aplicarea legislaţiei în vigoare în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice şi ale prezentei proceduri-cadru.

(2) În îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, A.N.R.S.C., prin intermediul unor reprezentanţi, asistă la şedinţele comisiei de evaluare.

(3) În exercitarea atribuţiilor, reprezentanţii A.N.R.S.C. au acces neîngrădit la toate documentele şi informaţiile legate de procedura de delegare. Aceştia pot solicita delegatarului/ preşedintelui comisiei de evaluare informaţii suplimentare scrise, de natură să conducă la lămurirea aspectelor procedurale legate de derularea procedurii de atribuire.

(4) Accesul reprezentanţilor A.N.R.S.C. la documentele şi informaţiile privind procedurile de atribuire a contractelor de delegare se realizează cu respectarea normelor privind confidenţialitatea informaţiilor.

(5) Activitatea desfăşurată de A.N.R.S.C. nu limitează în niciun mod responsabilităţile şi obligaţiile delegatarului/comisiei de evaluare care decurg din aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare.

ART. 53

(1) Delegatarul, pe baza observaţiilor transmise de A.N.R.S.C., poate dispune, după caz:

a) suspendarea procesului de atribuire a contractului de delegare;

b) modificarea, încetarea, revocarea sau anularea, după caz, a actelor în legătură cu care s-au constatat neconformităţi;

c) alte măsuri corective pentru remedierea neconformităţilor semnalate de reprezentanţii A.N.R.S.C.;

d) continuarea procesului de atribuire a contractului de delegare.

(2) Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor potrivit prezentei proceduricadru revine delegatarului/comisiei de evaluare.

(3) Decizia luată de delegatar/comisia de evaluare se transmite de îndată A.N.R.S.C.

CAP. VI

Dispoziţii finale

ART. 54

Prevederile prezentei proceduri-cadru se aplică în mod obligatoriu şi în situaţia subdelegării de către operatorii regionali ai serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare a gestiunii unei activităţi din cadrul serviciului furnizat/prestat, respectiv operarea şi exploatarea părţii corespunzătoare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului, cu respectarea prevederilor art. 21^1 alin. (3) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 55

Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act al delegatarului/comisiei de evaluare, cu încălcarea dispoziţiilor legale în materia serviciilor comunitare de utilităţi publice şi prin nerespectarea prezentei proceduri-cadru, are dreptul de a contesta actul respectiv pe cale administrativă şi/sau în justiţie, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

ANEXA 2a)

CRITERII DE SELECŢIE-CADRU

a ofertelor pentru serviciul de

alimentare cu apă şi de canalizare

*T*

┌───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐

│Nr. │ Criteriul │Nr. de│

│crt. │ │puncte│

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│A. │CRITERIUL ECONOMICO-FINANCIAR │ │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│A.1. │Capitalul social. Dacă valoarea capitalului social este în │ 10 │

│ │euro, valoarea în lei se stabileşte luând în considerare │ │

│ │cursul de schimb comunicat de BNR pentru prima zi din luna │ │

│ │anterioară termenului de depunere al ofertei │ │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│A.2. │Cifra de afaceri în ultimul exerciţiu financiar încheiat │ 10 │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│A.3. │Investiţii din surse proprii │ 10 │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│A.4. │Investiţii din alte surse │ │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│ │TOTAL: │ 40 │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│B. │NIVELUL PREŢURILOR/TARIFELOR │ │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│B.1. │Preţul serviciului de alimentare cu apă* │ 50 │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│B.2. │Tariful serviciului de canalizare* │ 50 │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│ │TOTAL: │ 100 │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│C. │INDICATORI DE PERFORMANŢĂ │ │

│ │(Stabiliţi de delegatar în acord cu cei din strategia de │ │

│ │dezvoltare şi din regulamentul serviciului) │ │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│C.1. ÷ │.... │ │

│C.n. │ │ │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│ │TOTAL: │ 40 │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│D. │GARANŢII PROFESIONALE │ │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│D.1. │Numărul de locuitori echivalenţi deserviţi │ 20 │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│D.2. │Numărul de salariaţi/km reţea deservită │ 10 │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│D.3. │Pierderi procentuale în sistemele de alimentare cu apă │ 10 │

│ │deservite │ │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│ │TOTAL: │ 40 │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│E. │CRITERII TEHNICE │ │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│E.1. │Indicatorii tehnico-economici ai echipamentelor şi │ 70 │

│ │instalaţiilor avute în vedere în soluţia tehnico-economică │ │

│ │ofertată pentru realizarea indicatorilor de performanţă de la│ │

│ │lit. C │ │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│E.2. │Termenele de realizare al indicatorilor de performanţă de la │ 30 │

│ │lit. C │ │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│ │TOTAL: │ 100 │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│F. │CRITERII PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI │ │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│F.1. │Reducerea termenelor de conformare pentru asigurarea │ 20 │

│ │nivelurilor de calitate a apei potabile* │ │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│F.2. │Reducerea termenelor de conformare pentru asigurarea │ 20 │

│ │nivelurilor de calitate a apelor epurate* │ │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│ │TOTAL: │ 40 │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│G. │CRITERII JURIDICE │ │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│G.1. │Valoarea despăgubirilor plătite pentru daune cauzate │ 20 │

│ │utilizatorilor │ │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│ │TOTAL: │ 20 │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│H. │ALTE CRITERII │ │

│ │(Stabilite de delegatar) │ │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│... │... │ │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│ │TOTAL: │ 20 │

└───────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘

*ST*

----------

* În situaţia delegării unui singur serviciu, punctajele celor 2 indicatori se cumulează.

 

MODALITATEA DE CALCUL AL PUNCTAJULUI

Pentru criteriile A.1-A.4 punctajul se calculează astfel:

*T*

Vn

───── x 10 Unde: Vn - valoarea dovedită din ofertă;

V max V max - valoarea cea mai mare dovedită.

*ST*

Pentru criteriul B punctajul se calculează astfel:

*T*

V min

───── x 100 (50, după caz) Unde: Vx - valoarea propusă de ofertant;

Vx V min - valoarea cea mai mică ofertată.

*ST*

Pentru criteriul C punctajul se calculează astfel:

Pentru îndeplinirea fiecărui criteriu se acordă numărul maxim de puncte aferent criteriului.

Pentru criteriul D.1 punctajul se calculează astfel:

*T*

N

───── x 20 Unde: N - numărul de locuitori echivalenţi deserviţi;

N max N max - cel mai mare număr de locuitori echivalenţi

deserviţi.

*ST*

Pentru criteriul D.2 punctajul se calculează astfel:

*T*

R min

───── x 10 Unde: R - numărul de salariaţi declaraţi pe propria

R răspundere de către conducătorul ofertantului/km

de reţea deservită, în anul anterior depunerii

ofertei;

R min - raportul cel mai mic.

*ST*

Pentru criteriul D.3 punctajul se calculează astfel:

*T*

P min

───── x 10 Unde: P - raportul dovedit între cantitatea totală de

P apă furnizată şi cea totală intrată în

sistemele deservite, exprimat în %;

P min - cel mai mic raport dovedit exprimat în %.

*ST*

Pentru criteriul E.1 punctajul se calculează astfel:

*T*

o

π (epsilon)

i

──────────── x 70

π

MAX

Unde:

o

(epsilon) - eficienţa tehnică caracteristică utilajului sau

i instalaţiei din ofertă, exprimată în %;

π - cel mai mare produs al eficienţelor tehnice din ofertele

MAX analizate, exprimat în %.

*ST*

Pentru criteriul E.2 punctajul se calculează astfel:

*T*

o

T

MIN

───── x 30

o

T

Unde:

o

T - termenul minim ofertat exprimat în luni;

MIN

o

T - termenul ofertat exprimat în luni.

*ST*

Pentru criteriul F punctajul se calculează astfel:

*T*

reducerea ofertată

────────────────────────── x 20

reducerea maximă a ofertei

Unde:

- reducerea ofertată - perioada de conformare propusă;

- reducerea maximă ofertată - perioada minimă de conformare

propusă de un ofertant.

*ST*

Pentru criteriul G.1 punctajul se calculează astfel:

*T*

S min

───── x 20

S

Unde:

S min - suma totală cea mai mică plătită ca despăgubiri;

S - suma despăgubirilor propuse.

*ST*

ANEXA 2b)

 

CRITERII DE SELECŢIE - CADRU

a ofertelor pentru serviciul public

de alimentare cu energie termică

*T*

┌───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐

│Nr. │ Criteriul │Nr. de│

│crt. │ │puncte│

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│A. │CRITERIUL ECONOMICO-FINANCIAR │ │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│A.1. │Capitalul social. Dacă valoarea capitalului social este în │ 10 │

│ │euro, valoarea în lei se stabileşte luând în considerare │ │

│ │cursul de schimb comunicat de BNR pentru prima zi din luna │ │

│ │anterioară termenului de depunere al ofertei │ │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│A.2. │Cifra de afaceri în ultimul exerciţiu financiar încheiat │ 10 │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│A.3. │Investiţii din surse proprii │ 10 │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│A.4. │Investiţii din alte surse │ 10 │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│ │TOTAL: │ 40 │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│B. │NIVELUL PREŢURILOR/TARIFELOR │ │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│B.1. │Preţul serviciului de alimentare cu energie termica │ 100 │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│ │TOTAL: │ 100 │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│C. │INDICATORI DE PERFORMANŢĂ │ │

│ │(Stabiliţi de delegatar în acord cu cei din strategia de │ │

│ │dezvoltare şi din regulamentul serviciului) │ │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│C.1. ÷ │.... │ │

│C.n. │ │ │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│ │TOTAL: │ 40 │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│D. │GARANŢII PROFESIONALE │ │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│D.1. │Puterea termică totală instalată în localităţile deservite │ 10 │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│D.2. │Numărul de salariaţi/MWh produşi anual │ 10 │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│D.3. │Pierderi procentuale în sistemele de alimentare cu energie │ 20 │

│ │termică deservite │ │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│ │TOTAL: │ 40 │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│E. │CRITERII TEHNICE │ │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│E.1. │Indicatorii tehnico-economici ai echipamentelor şi │ 70 │

│ │instalaţiilor avute în vedere în soluţia tehnico-economică │ │

│ │ofertată pentru realizarea indicatorilor de performanţă de la│ │

│ │lit. C │ │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│E.2. │Termenele de realizare al indicatorilor de performanţă de la │ 30 │

│ │lit. C │ │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│ │TOTAL: │ 100 │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│F. │CRITERII PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI │ │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│F.1. │Reducerea termenelor de conformare la cerinţele de mediu │ 20 │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│F.2. │Cheltuielile aferente lucrărilor de protecţie a mediului │ 20 │

│ │(milioane euro) │ │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│ │TOTAL: │ 40 │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│G. │CRITERII JURIDICE │ │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│G.1. │Valoarea despăgubirilor plătite pentru daune cauzate │ 20 │

│ │utilizatorilor │ │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│ │TOTAL: │ 20 │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│H. │ALTE CRITERII │ │

│ │(Stabilite de delegatar) │ │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│... │... │ │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│ │TOTAL: │ 20 │

└───────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘

*ST*

MODALITATEA DE CALCUL AL PUNCTAJULUI

Pentru criteriile A.1-A.4 punctajul se calculează conform formulei:

*T*

Vn

─────── x 10 Unde: Vn - valoarea dovedită din ofertă;

V max V max - valoarea cea mai mare dovedită.

*ST*

Pentru criteriul B punctajul se calculează astfel:

*T*

V min

─────── x 100 (50, după caz) Unde: Vx - valoarea propusă de ofertant;

Vx V min - valoarea cea mai mică ofertată.

*ST*

Pentru criteriul C punctajul se calculează astfel:

Pentru îndeplinirea fiecărui criteriu se acordă numărul maxim de puncte.

Pentru criteriul D.1 punctajul se calculează astfel:

*T*

P inst

────────── x 15

P max inst

Unde:

P inst - puterea termică instalată, dovedită,

din localităţile deservite;

P max inst - cea mai mare putere termică

instalată, dovedită, din localităţile

deservite.

*ST*

Pentru criteriul D.2 punctajul se calculează astfel:

*T*

R min

─────── x 10

R

Unde: R - numărul de salariaţi declaraţi pe

propria răspundere de către conducătorul

ofertantului/MWh produşi în anul anterior

depunerii ofertei;

R min - raportul cel mai mic.

*ST*

Pentru criteriul D.3 punctajul se calculează astfel:

*T*

P min

─────── x 10

P

Unde: P - raportul dovedit între cantitatea

totală de energie termică furnizată şi cea

totală intrată în sistemele deservite,

exprimat în %;

P min - cel mai mic raport dovedit exprimat

în %.

*ST*

Pentru criteriul E.1 punctajul se calculează astfel:

*T*

0

(pi)(epsilon)

i

───────────── x 70

(pi)

MAX

Unde:

0

(epsilon) - eficienţa energetică din ofertă

i

pentru echipamente, instalaţii, inclusiv

reţele, exprimată în %;

(pi) - cel mai mare produs al eficienţelor

MAX

energetice ofertate, exprimat în %.

*ST*

Pentru criteriul E.2 punctajul se calculează astfel:

*T*

0

T

MIN

──────────── x 20

0

T

Unde:

0

T - termenul minim ofertat exprimat în luni;

MIN

0

T - termenul ofertat exprimat în luni.

*ST*

Pentru criteriul F.1 punctajul se calculează astfel:

*T*

reducerea ofertată

──────────────────────────── x 20

reducerea maximă a ofertei

Unde:

- reducerea ofertată - perioada de conformare

propusă;

- reducerea maximă ofertată - perioada minimă

de conformare propusă de un ofertant.

*ST*

Pentru criteriul F.2 punctajul se calculează astfel:

*T*

cheltuieli ofertate

───────────────────── x 20

cheltuieli maxime

*ST*

Pentru criteriul G.1 punctajul se calculează astfel:

*T*

S min

─────── x 20

S

Unde: S min - suma totală cea mai mică

plătită ca despăgubiri;

S - suma despăgubirilor propuse.

*ST*

 

ANEXA 3

 

CONTRACT-CADRU

de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice

(model orientativ)

CAPITOLUL I

Părţi contractante

Unitatea administrativ-teritorială/Asociaţia de dezvoltare intercomunitară ........................, cu sediul în ........................., str. .................. nr. ...., bl. ......., sc. ........, et. ....., ap. ...., judeţul/sectorul ......, reprezentată prin ..................................., având funcţia de ....................., pe de o parte, în calitate de delegatar,

şi

Operatorul ............................................., codul unic de înregistrare ................., cu sediul principal în ........................, str. ....................... nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ...., ap. ..., judeţul/sectorul ......., reprezentată prin ..................................., având funcţia de ............................., pe de altă parte, în calitate de delegat,

au încheiat prezentul contract de delegare a gestiunii.

CAPITOLUL II

Obiectul contractului de delegare a gestiunii

Art. 1. - Obiectul contractului de delegare a gestiunii constă în dreptul şi obligaţia de a furniza/presta serviciul/activitatea/activităţile (după caz) ..................................., inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului/activităţii/ activităţilor în aria administrativ-teritorială ................................. .

Art. 2. - Obiectivele delegatarului sunt:

a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale utilizatorilor prin promovarea calităţii şi eficienţei acestor servicii;

b) dezvoltarea durabilă a serviciilor;

c) protecţia mediului înconjurător.

Art. 3. - Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de operator în derularea contractului sunt următoarele:

a) bunuri de retur, în conformitate cu anexa nr. 1, sunt bunurile publice transmise cu titlu gratuit în administrarea delegatului, inclusiv cele realizate pe durata contractului de delegare în scopul îndeplinirii obiectivelor delegării şi care, la încetarea contractului, revin de plin drept gratuit, în bună stare, exploatabile şi libere de orice sarcini sau obligaţii delegatarului. În cazul încetării contractului înainte de termen, delegatarul este îndreptăţit să primească valoarea neamortizată a bunurilor realizate din fondurile sale;

b) bunuri de preluare - sunt bunuri de preluare acele bunuri care la încetarea contractului de delegare pot reveni delegatarului, în măsura în care acesta din urma îşi manifestă intenţia de a prelua bunurile respective în schimbul plăţii unei compensaţii, în condiţiile legii;

c) bunuri proprii - sunt bunuri proprii acele bunuri care la încetarea contractului rămân în proprietatea delegatului.

CAPITOLUL III

Dispoziţii generale

Art. 4. - Contractul de delegare a gestiunii are ca anexe obligatorii următoarele:

a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului;

b) regulamentul serviciului;

c) inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a unităţilor dministrativ-teritoriale, aferente serviciului;

d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. c).

CAPITOLUL IV

Durata contractului

Art. 5. - Durata contractului de delegare a gestiunii este de ...... ani (la stabilirea acesteia luându-se în calcul durata necesară amortizării investiţiilor în sarcina operatorului/ operatorului regional).

Art. 6. - Contractul de delegare a gestiunii poate fi prelungit doar o singură dată, pentru o perioadă care nu poate depăşi jumătate din durata iniţială, cu condiţia ca durata totală să nu depăşească 49 de ani.

CAPITOLUL V

Redevenţa

Art. 7. - Redevenţa este de .... lei şi va fi plătită anual/trimestrial/lunar.

Art. 8. - Delegatul are obligaţia ca, în termen de 90 de zile de la data semnării contractului, să depună cu titlu de garanţie o sumă fixă reprezentând o cotă-parte din suma obligaţiei de plată a redevenţei datorate pentru primul an de activitate.

Art. 9. - Suma prevăzută la art. 7 va fi plătită prin filă cec, ordin de plată, în contul nr. ............, deschis la ................. .

CAPITOLUL VI

Drepturile părţilor

Drepturile delegatului

Art. 10. - Delegatul are următoarele drepturi:

a) să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile, activităţile şi serviciile publice care fac obiectul contractului de delegare a gestiunii;

b) să încaseze contravaloarea serviciului/activităţii prestat/prestate;

c) să iniţieze modificarea şi/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării reglementărilor şi/sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia;

d) să aplice preţul/tariful aprobat conform legislaţiei în vigoare;

e) să încheie contracte de furnizare/prestare a serviciului/activităţii cu toţi utilizatorii;

f) să propună ajustarea şi modificarea preţurilor/tarifelor.

Drepturile delegatarului

Art. 11. - Delegatarul are următoarele drepturi:

a) de a stabili şi de a aproba programele de reabilitare, extindere şi modernizare a dotărilor existente, cu consultarea delegatului;

b) de a corela cu programele de dezvoltare economicosocială a localităţilor şi de amenajare a teritoriului efectuarea lucrărilor de investiţii în scopul realizării acestora într-o conceptie unitară;

c) de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea dotărilor publice aferente serviciilor publice delegate;

d) de a realiza investiţii de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor publice delegate;

e) de a finanţa realizarea de lucrări necesare serviciilor publice delegate;

f) de a-şi manifesta intenţia de a dobândi bunurile de preluare şi de a solicita delegatului încheierea contractului de vânzarecumpărare cu privire la aceste bunuri. În termen de ........ delegatarul este obligat să îşi exercite dreptul de opţiune sub sancţiunea decăderii;

g) de a inspecta bunurile, activităţile şi serviciile publice delegate; de a verifica stadiul de realizare a investiţiilor, precum şi modul în care este satisfăcut interesul public; de a verifica respectarea obligaţiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabilă a delegatului şi în condiţiile prevăzute în caietul de sarcini şi în regulamentul serviciului;

h) de a aproba structura şi ajustările de tarife propuse de către delegat, în baza avizului autorităţii de reglementare şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

i) de a rezilia contractul, în condiţiile legii, în cazul în care delegatul nu respectă obligaţiile asumate prin contractul de delegare.

CAPITOLUL VII

Obligaţiile părţilor

Obligaţiile delegatului

Art. 12. - Delegatul are următoarele obligaţii:

a) să obţină de la autorităţile competente avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare prestării/furnizării serviciului/activităţii delegate;

b) să respecte angajamentele luate prin contractele de delegare a gestiunii;

c) să respecte prevederile regulamentului serviciului delegat, caietului de sarcini al serviciului şi ale celorlalte reglementări specifice serviciului delegat;

d) să servească toţi utilizatorii din unitatea administrativteritorială unde i-a fost delegat/delegată serviciul/activitatea;

e) să respecte indicatorii de performanţă prevăzuţi în anexa la regulamentul serviciului delegat;

f) să furnizeze delegatarului informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare în vederea verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciilor publice delegate în conformitate cu clauzele contractului de delegare şi cu prevederile legale în vigoare;

g) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale oferite de normele legale în vigoare;

h) să preia de la delegatar, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, patrimoniul, precum şi personalul angajat, aferent realizării serviciilor delegate;

i) să efectueze serviciul public delegat conform prevederilor regulamentului serviciului şi caietului de sarcini, în condiţii de calitate şi eficienţă;

j) să fundamenteze şi să supună aprobării preţurile/tarifele ce vor fi utilizate pentru serviciul/activitatea delegat/delegată;

k) să nu subdelege serviciul şi bunurile care fac obiectul delegării, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 21^1 alin. (3) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

l) să plătească redevenţa la valoarea prevăzută şi la termenul stabilit în contractul de delegare a gestiunii;

m) să ia toate măsurile necesare privind bunurile de retur, astfel încât, la încheierea contractului de delegare, să nu fie afectată capacitatea delegatarului de a realiza serviciul;

n) să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din surse proprii;

o) să propună delegatarului scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe aparţinând patrimoniului delegat în baza legislaţiei în vigoare;

p) să transmită delegatarului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum şi situaţia patrimoniului public (cantitativ şi valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în contabilitatea acesteia;

r) să restituie bunurile de retur, în deplină proprietate, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, la încetarea contractului de delegare a gestiunii;

s) la încetarea contractului de delegare a gestiunii din alte cauze decât termenul, forţa majoră, delegatul este obligat să asigure continuitatea prestării activităţii în condiţiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia de către delegatar, dar nu mai mult de 90 de zile;

ş) să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activităţii şi măsurile ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii;

t) să ia măsurile necesare privind igiena, siguranţa la locul de muncă şi normele de protecţie a muncii;

ţ) să predea la încheierea contractului toată documentaţia tehnico-economică referitoare la serviciul gestionat;

u) să realizeze investiţii, conform angajamentelor asumate, anexă la contract;

v) să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor, activităţilor sau serviciilor publice (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi protejarea patrimoniului etc.) ..................................................;

x) în cazul în care delegatul sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activităţii ori serviciului public, va notifica de îndată acest fapt autorităţii publice, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii sau serviciului public;

y) să menţină, după caz, un număr de ... de angajaţi, conform politicii de menţinere, recalificare şi protecţie socială;

.........................................................................................

Obligaţiile delegatarului

Art. 13. - Delegatarul are următoarele obligaţii:

a) să predea delegatului la data intrării în vigoare a contractului de delegare toate bunurile, instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente întregii activităţi, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe bază de proces-verbal de predare-preluare;

b) să notifice părţilor interesate, la cerere, informaţii referitoare la încheierea prezentului contract de delegare;

c) să faciliteze delegatului autorizarea lucrărilor şi investiţiilor pe domeniul public şi privat, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

d) să îşi asume pe perioada derulării contractului de delegare toate responsabilităţile şi obligaţiile ce decurg din calitatea sa de proprietar;

e) să ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor pe care le scoate din uz, în aşa fel încât să se păstreze capacitatea de a realiza serviciul public delegat;

f) să nu îl tulbure pe delegat în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare;

g) să nu modifice în mod unilateral contractul de delegare, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;

h) să notifice delegatului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia;

i) să verifice periodic următoarele: serviciile publice furnizate şi nivelul de calitate al acestora; îndeplinirea indicatorilor de performanţă şi aplicarea penalităţilor pentru neîndeplinirea acestora; menţinerea echilibrului contractual rezultat prin licitaţie; asigurarea unor relaţii echidistante şi echilibrate între delegat şi utilizatori; clauzele de administrare, întreţinere şi predare a bunurilor publice, planul social de limitare a efectelor negative ale concedierilor.

CAPITOLUL VIII

Preţurile/tarifele practicate şi procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora

Art. 14. - Stabilirea, ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor se vor efectua în conformitate cu procedura de stabilire, modificare sau ajustare a preţurilor şi tarifelor specifică serviciului delegat şi cu respectarea prevederilor legilor speciale.

Art. 15. - Preţurile/tarifele la serviciile delegate la data semnării prezentului contract sunt de ... lei.

Art. 16. - Contravaloarea serviciilor publice delegate se va determina în baza preţurilor în vigoare şi a cantităţilor stabilite conform procedurii de facturare.

CAPITOLUL IX

Încetarea contractului de delegare a gestiunii

Art. 17. - Prezentul contract de delegare a gestiunii încetează în următoarele situaţii:

a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de delegare, dacă părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condiţiile legii;

b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către delegatar, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina delegatarului;

c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către părţi, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina părţii în culpă;

d) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a sistemului sau în cazul imposibilităţii obiective a delegatului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri;

e) în cazul reorganizării judiciare sau a falimentului delegatului;

f) alte clauze de încetare a contractului de delegare a gestiunii, convenite de părţi, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL X

Clauze speciale privind menţinerea echilibrului contractual

Art. 18. ..............................................................

CAPITOLUL XI

Clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între părţi

Art. 19. ..............................................................

CAPITOLUL XII

Politica de menţinere şi recalificare a forţei de muncă, precum şi protecţia acesteia

Art. 20. ..............................................................

CAPITOLUL XIII

Forţa majoră

Art. 21. - Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător, total ori parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract de delegare a gestiunii, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră.

Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de ... producerea evenimentului, precum şi dovada forţei majore şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

Dacă în termen de ... de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să îşi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de delegare a gestiunii fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

CAPITOLUL XIV

Administrarea patrimoniului public şi privat

Art. 22. ..............................................................

CAPITOLUL XV

Rezilierea contractului de delegare a gestiunii

Art. 23. ..............................................................

CAPITOLUL XVI

Răspunderea contractuală

Art. 24. - Nerespectarea dovedită de către părţile contractante a obligaţiilor contractuale prevăzute în prezentul contract de delegare a gestiunii atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă.

Partea în culpă este obligată la plata penalităţilor prevăzute în caietul de sarcini, iar dacă acestea nu acoperă paguba, pentru partea neacoperită este obligată suplimentar la dauneinterese.

Părţile contractante vor stabili în mod explicit care sunt penalităţile pentru neîndeplinirea fiecăreia dintre obligaţiile asumate în prezentul contract.

CAPITOLUL XVII

Litigii

Art. 25. - Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului de delegare a gestiunii se supun instanţei judecătoreşti competente, potrivit legii.

CAPITOLUL XVIII

Alte clauze

(de exemplu: clauze de reziliere convenţională, clauze penale)

Art. 26. .............................................................

Art. 27. - Modificarea prezentului contract de delegare a gestiunii se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

Prezentul contract de delegare a gestiunii intră în vigoare la data semnării lui şi a fost încheiat în ... exemplare.

Delegatar, Delegat,

................ ................

Art. 18, 19, 20, 22, 23 şi 26 vor fi completate în funcţie de interesele părţilor şi de situaţia concretă, în condiţiile legii.

Prevederile prezentului contract-cadru se aplică în mod corespunzător la subdelegarea gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice potrivit legii.

Prevederile prezentului contract-cadru se completează în mod corespunzător cu dispoziţiile Codului civil, Codului comercial şi ale altor reglementări aplicabile seviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi serviciului de alimentare cu energie termică produsă centralizat.

----------

« Inapoi